Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Enkelvoudige balans

per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)

Activa

 

Bedragen x € 1.000

2020

2019

 

Vaste activa

  
    
 

Vastgoedbeleggingen

  

1.1

DAEB vastgoed in exploitatie

5.043.438

5.006.298

1.2

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

555.609

549.958

1.3

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

123.693

86.897

  

5.722.740

5.643.153

    
 

Materiële vaste activa

  
 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

25.922

17.044

    
 

Financiële vaste activa

  

2.1

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

401.558

364.468

2.2

Andere deelnemingen

4.863

1.841

2.3

Latente belastingvorderingen

44.710

14.625

2.4

Leningen u/g

19.000

39.000

2.5

Overige vorderingen

1.065

1.108

  

471.197

421.042

    
 

Totaal vaste activa

6.219.859

6.081.239

    
 

Vlottende activa

  
 

Voorraden

  

3.1

Overige voorraden

3.221

8.059

  

3.221

8.059

    
 

Vorderingen

  

4.1

Huurdebiteuren

2.055

1.721

4.2

Vorderingen groepsmaatschappijen

29.316

26.687

 

Belastingen en premies sociale verzekering

15.143

 

4.3

Overige vorderingen

3.078

7.497

4.4

Overlopende activa

50.149

51.583

  

99.741

87.488

    
    

5.0

Liquide middelen

89.278

110.830

    
 

Totaal vlottende activa

192.240

206.377

    
 

TOTAAL ACTIVA

6.412.099

6.287.616

Passiva

 

Bedragen x € 1.000

2020

2019

 

Eigen vermogen

  

6.1

Herwaarderingsreserve

4.062.934

3.959.636

6.2

Wettelijke en statutaire reserves

117.719

94.090

6.3

Overige reserves

1.195.286

972.510

 

Totaal groepsvermogen

5.375.939

5.026.236

    
 

Voorzieningen

  
 

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

1.775

6.935

7.1

Voorziening deelnemingen

7.531

7.414

 

Overige voorzieningen

864

1.087

 

Totaal voorzieningen

10.169

15.436

    
 

Langlopende schulden

  
 

Schulden aan banken

948.226

1.152.902

8.1

Overige schulden

6.089

6.131

 

Totaal langlopende schulden

954.315

1.159.033

    
 

Kortlopende schulden

  
 

Schulden aan banken

14.376

25.000

 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

11.455

1.320

9.1

Belastingen en premies sociale verzekeringen

9.044

16.602

9.2

Overige schulden

3.762

3.614

9.3

Overlopende passiva

33.039

40.375

 

Totaal kortlopende schulden

71.676

86.911

    
 

TOTAAL PASSIVA

6.412.100

6.287.616