Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Enkelvoudige gescheiden balans

per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)

Bedragen x € 1.000

DAEB
2020

Niet-DAEB
2020

DAEB
2019

Niet-DAEB
2019

Vaste activa

    
     

Vastgoedbeleggingen

    

DAEB vastgoed in exploitatie

5.043.438

-

5.006.298

-

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

-

555.609

-

549.958

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

121.559

2.134

85.523

1.374

 

5.164.996

557.743

5.091.821

551.332

     

Materiële vaste activa

    

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

25.922

-

8.854

8.190

     

Financiële vaste activa

    

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

917.692

401.558

828.183

364.468

Vordering op groepsmaatschappijen

73.288

19.000

127.837

39.000

Andere deelnemingen

-

4.863

-

1.841

Latente belastingvorderingen

43.417

1.293

13.332

1.293

Overige vorderingen

-

1.065

-

1.108

 

1.034.398

427.778

969.352

407.710

     

Totaal vaste activa

6.225.316

985.522

6.070.027

967.232

     

Vlottende activa

    

Voorraden

    

Overige voorraden

73

3.148

59

8.000

 

73

3.148

59

8.000

     

Vorderingen

    

Huurdebiteuren

1.667

388

1.544

177

Vorderingen groepsmaatschappijen

31.321

23.675

36.881

19.739

Belastingen en premies sociale verzekeringen

19.393

-

-

-

Overige vorderingen

3.059

19

7.451

46

Overlopende activa

47.174

3.039

48.868

2.715

 

102.614

27.121

94.744

22.677

     
     

Liquide middelen

71.982

17.296

104.736

6.094

     

Totaal vlottende activa

174.669

47.566

199.539

36.771

     

TOTAAL ACTIVA

6.399.985

1.033.087

6.269.566

1.004.003

per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)

x € 1.000

DAEB
2020

Niet-DAEB
2020

DAEB
2019

Niet-DAEB
2019

Eigen vermogen

    

Herwaarderingsreserve

3.702.546

360.388

3.467.102

492.534

Wettelijke en statutaire reserves

478.107

117.720

586.624

94.090

Overige reserves

1.195.286

439.585

972.510

241.559

Totaal eigen vermogen

5.375.939

917.692

5.026.236

828.183

     

Voorzieningen

    

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

1.775

-

6.935

-

Voorziening deelnemingen

-

7.531

-

7.414

Overige voorzieningen

864

-

869

218

Totaal voorzieningen

2.638

7.531

7.804

7.632

     

Langlopende schulden

    

Schulden aan banken

948.226

73.288

1.152.902

127.837

Overige schulden

3.608

2.481

3.694

2.437

Totaal langlopende schulden

951.834

75.769

1.156.596

130.274

     

Kortlopende schulden

    

Schulden aan banken

14.376

-

25.000

-

Schulden aan leveranciers

11.370

85

1.333

-13

Schulden aan groepsmaatschappijen

-

25.681

-

29.933

Belastingen en premies sociale verzekeringen

9.044

4.250

10.931

5.671

Overige schulden

3.551

276

3.334

280

Overlopende passiva

31.233

1.803

38.332

2.043

Totaal kortlopende schulden

69.574

32.094

78.930

37.914

     

TOTAAL PASSIVA

6.399.985

1.033.087

6.269.566

1.004.003