Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Enkelvoudige gescheiden kasstroomoverzicht 2020

Bedragen x € 1.000

DAEB
2020

Niet-DAEB
2020

DAEB
2019

Niet-DAEB
2019

Operationele activiteiten

    

Huurontvangsten

179.991

25.032

176.144

24.806

Vergoedingen

14.516

550

16.586

809

Overige bedrijfsontvangsten

1.116

-

423

-

Ontvangen interest

2.901

937

3.766

1.413

Saldo ingaande kasstromen

198.524

26.519

196.919

27.028

     

Erfpacht

-777

-596

-681

-505

Betalingen aan werknemers

-25.110

-

-23.770

-

Onderhoudsuitgaven

-42.912

-3.493

-36.271

-2.637

Overige bedrijfsuitgaven

-34.213

-7.510

-37.277

-5.133

Betaalde interest

-46.552

-2.824

-47.488

-4.084

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat

-210

-

437

-325

Verhuurderheffing

-21.597

-11

-28.301

-7

Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden

-1.108

-200

-864

-203

Vennootschapsbelasting

-7.578

-1.421

-2.410

-1.464

Saldo uitgaande kasstromen

-180.057

-16.054

-176.625

-14.358

     

Kasstroom uit operationele activiteiten

18.467

10.464

20.294

12.670

     

(Des)investeringsactiviteiten

    

MVA ingaande kasstroom

    

Verkoopontvangsten bestaande huur

70.438

20.410

87.668

19.782

Verkoopontvangsten grond 1)

-8.647

9.475

9.660

-

Tussentelling ingaande kasstromen MVA

61.791

29.884

97.328

19.782

     

MVA uitgaande kasstroom

    

Nieuwbouw huur

-50.367

-1.164

-37.485

-680

Verbeteruitgaven

-18.627

-1.452

-16.468

-2.303

Aankoop

-35.287

-17.278

-45.348

-18.137

Sloopuitgaven

-988

-

296

-

Investeringen overig

-8.231

-436

-2.122

-1.538

Tussentelling uitgaande kasstromen MVA

-113.500

-20.329

-101.127

-22.658

     

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

-51.709

9.556

-3.799

-2.876

     

FVA

    

Ontvangsten verbindingen

-

16.200

707

41.100

Ontvangsten overig

25.030

-

66.000

-

Uitgaven verbindingen

-26

-75

-25.118

-665

Uitgaven overig

-28

-

-

-

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

24.976

16.125

41.589

40.435

     

Kasstroom uit (des)investeringen

-26.733

25.681

37.790

37.559

Bedragen x € 1.000

DAEB
2020

Niet-DAEB
2020

DAEB
2019

Niet-DAEB
2019

Financieringsactiviteiten

    

Uitgaand

    

Aflossingen geborgde leningen

-24.836

-

-23.169

-

Aflossing ongeborgde leningen

-

-25.000

-

-66.000

Kasstroom uit financieringsuitgaven

-24.836

-25.000

-23.169

-66.000

     

Toename (afname) van geldmiddelen

-33.102

11.145

34.915

-15.771

Wijziging kortgeld

347

58

249

-5

     

Aansluiting geldmiddelen

    

Liquide middelen per 1 januari

104.736

6.094

69.572

21.870

Liquide middelen per 31 december

71.982

17.296

104.736

6.094

     

Mutatie geldmiddelen

-32.754

11.202

35.164

-15.776

  • 1 In de verlies- en winstrekening is onder de post verkoopopbrengsten de taakoverdracht van het bezit in Zandvoort aan een andere corporatie opgenomen. Tegenover de overdracht van het bezit en een grondpositie staat de overname van een deel van de leningenportefeuille. Dit heeft niet geleid tot een bijbetaling in liquide middelen.

Toelichting aard van niet-DAEB activiteiten

De niet-DAEB activiteiten van Woonstichting De Key bestaand met name uit het exploiteren van vastgoed dat niet kwalificeert als vastgoed voor diensten van algemeen en economisch belang.

Ondertekening van de jaarrekening

Amsterdam, 25 juni 2021

algemeen directeur-bestuurder

Woonstichting Lieven de Key/Woonstichting De Key

Karin Verdooren

was getekend:

Raad van Commissarissen,

Woonstichting Lieven de Key/Woonstichting De Key

H. M. Amman
E. Spek
R.T. Kervezee 
E. Letter-Stomphorst
J.D. Hooi 
R.N. Nurmohamed