Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Enkelvoudige gescheiden winst- en verliesrekening over 2020

Bedragen x € 1.000

DAEB
2020

Niet-DAEB
2020

DAEB
2019

Niet-DAEB
2019

Huuropbrengsten

180.572

24.740

175.516

24.803

Opbrengsten servicecontracten

14.187

537

17.899

672

Lasten servicecontracten

-13.523

-519

-17.185

-583

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

-19.318

-2.859

-18.932

-3.531

Lasten onderhoudsactiviteiten

-50.835

-5.463

-41.099

-3.916

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

-35.432

-1.710

-28.831

-1.642

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

75.651

14.726

87.368

15.803

     

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

-

-

-

11.148

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling

-

589

-367

-1.376

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

-

589

-367

9.772

     

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

266.833

53.486

92.307

18.789

Toegerekende organisatiekosten

-1.378

-29

-1.164

-42

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

-500.833

-57.227

-76.091

-16.543

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

-235.378

-3.770

15.052

2.204

     

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

419.820

40.251

449.454

37.016

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-

138

-6.928

-2.814

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

419.820

40.388

442.526

34.202

     

Overige organisatiekosten

-1.376

-622

-2.780

28

Leefbaarheid

-2.326

-179

-2.096

-195

     

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

4.389

1.050

6.068

1.394

Rentelasten en soortgelijke kosten

-45.892

-2.823

-47.416

-4.047

Saldo financiële baten en lasten

-41.503

-1.773

-41.348

-2.653

     

Resultaat voor belastingen

214.889

49.360

498.355

59.161

     

Belastingresultaat uit gewone bedrijfsvoering

45.305

154

31.305

3.151

Resultaat deelneming

89.509

39.995

112.674

50.362

     

RESULTAAT NA BELASTINGEN

349.703

89.509

642.334

112.674