Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2020

 

Bedragen x € 1.000

2020

2019

10

Huuropbrengsten

205.311

200.319

 

Opbrengsten servicecontracten

14.724

18.571

 

Lasten servicecontracten

-14.042

-17.768

11

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

-22.177

-22.463

12

Lasten onderhoudsactiviteiten

-56.297

-45.015

13

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

-37.141

-30.473

 

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

90.377

103.171

    
 

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

-

11.148

 

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling

589

-1.743

 

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

589

9.405

    
 

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

287.376

76.338

 

Toegerekende organisatiekosten

-1.407

-1.206

 

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

-528.686

-67.294

 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

-242.718

7.838

    

14

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

460.574

495.888

15

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

3.205

-9.742

 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

463.780

486.146

    

16

Overige organisatiekosten

-1.998

-2.752

 

Leefbaarheid

-2.505

-2.291

    
 

Bedrijfsresultaat

307.526

601.517

    

17

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

2.663

3.415

18

Rentelasten en soortgelijke kosten

-45.940

-47.416

 

Saldo financiële baten en lasten

-43.276

-44.001

    
 

Resultaat voor belastingen

264.250

557.516

    

19

Belastingen

45.459

34.456

20

Resultaat deelneming

39.995

50.362

    
 

RESULTAAT NA BELASTINGEN

349.703

642.334