Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2020

Directe methode

Bedragen x € 1.000

2020

2019

Operationele activiteiten

  

Huurontvangsten

221.465

216.725

Vergoedingen

15.066

17.930

Overheidsontvangsten

-

-

Overige bedrijfsontvangsten

1.116

515

Ontvangen interest

160

-

Saldo ingaande kasstromen

237.807

235.170

   

Erfpacht

-1.394

-1.192

Betalingen aan werknemers

-25.529

-24.202

Onderhoudsuitgaven

-49.592

-41.793

Overige bedrijfsuitgaven

-44.034

-44.664

Betaalde interest

-46.754

-47.747

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat

-210

-

Verhuurderheffing

-22.390

-29.041

Leefbaarheid externe uitgaven niet investering gebonden

-1.326

-1.087

Vennootschapsbelasting

-10.751

-4.822

Saldo uitgaande kasstromen

-201.980

-194.548

   

Kasstroom uit operationele activiteiten

35.827

40.622

   

(Des)investeringsactiviteiten

  

MVA ingaande kasstroom

  

Verkoopontvangsten bestaande huur

64.096

87.363

Verkoopontvangsten grond

1.827

9.660

Tussentelling ingaande kasstromen MVA

65.923

97.023

   

MVA uitgaande kasstroom

  

Nieuwbouw huur

-51.530

-38.281

Verbeteruitgaven

-20.161

-18.945

Aankoop

-23.659

-30.681

Nieuwbouw verkoop

-

-

Sloopuitgaven

-988

296

Investeringen overig

-8.663

-5.706

Tussentelling uitgaande kasstromen MVA

-105.001

-93.317

   

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA

-39.078

3.706

   

FVA

  

Ontvangsten verbindingen

-

400

Ontvangsten overig

1.559

-

Uitgaven verbindingen

-101

-260

Uitgaven overig

-138

-

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

1.320

140

   

Kasstroom uit (des)investeringen

-37.758

3.846

Directe methode

Bedragen x € 1.000

2020

2019

Financieringsactiviteiten

  

Ingaand

  

Nieuwe te borgen leningen

-

-

Nieuwe ongeborgde leningen

-

-

   

Uitgaand

  

Aflossingen geborgde leningen

-24.836

-23.169

Aflossingen ongeborgde leningen

-

-

Kasstroom uit financieringsuitgaven

-24.836

-23.169

   

Toename (afname) van geldmiddelen

-26.768

21.299

Wijziging kortgeld

387

245

   

Aansluiting geldmiddelen

  

Liquide middelen per 1 januari

140.819

119.275

Liquide middelen per 31 december

114.438

140.819

   

Toename (afname) van geldmiddelen

-26.381

21.544