Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerde balans

per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)

Activa

 

Bedragen x € 1.000

2020

2019

 

Vaste activa

  
    
 

Vastgoedbeleggingen

  

1.1

DAEB vastgoed in exploitatie

5.043.438

5.006.298

1.2

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie

973.579

944.118

1.3

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

140.425

96.835

  

6.157.441

6.047.251

 

Materiële vaste activa

  

2.1

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

25.940

17.044

    
 

Financiële vaste activa

  

3.1

Andere deelnemingen

10.260

10.326

3.2

Latente belastingvorderingen

43.488

15.417

3.3

Overige vorderingen

1.065

1.608

  

54.813

27.351

    
 

Totaal vaste activa

6.238.195

6.091.646

    
 

Vlottende activa

  
    
 

Voorraden

  

4.1

Overige voorraden

27.714

30.774

  

27.714

30.774

    

5.0

Onderhanden projecten

-

455

    
 

Vorderingen

  

6.1

Huurdebiteuren

2.508

1.922

6.2

Belastingen en premies sociale verzekeringen

17.029

-

6.3

Overige vorderingen

3.910

8.195

6.4

Overlopende activa

53.319

55.015

  

76.765

65.132

    

7.0

Liquide middelen

114.438

140.819

    
 

Totaal vlottende activa

218.918

237.180

    
 

TOTAAL ACTIVA

6.457.113

6.328.826

Passiva

per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)
 

Bedragen x € 1.000

2020

2019

 

Groepsvermogen

  

8.1

Eigen vermogen

5.418.972

5.068.055

8.2

Aandeel in het groepsvermogen dat niet aan de rechtspersoon toekomt

-

-

 

Totaal groepsvermogen

5.418.972

5.068.055

    
 

Voorzieningen

  

9.1

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

1.775

6.935

9.2

Voorziening latente belastingverplichtingen

-

-

9.3

Overige voorzieningen

881

1.087

 

Totaal voorzieningen

2.656

8.022

    
 

Langlopende schulden

  

10.1

Schulden aan banken

948.226

1.152.902

10.2

Overige schulden

7.135

7.181

 

Totaal langlopende schulden

955.361

1.160.083

    
 

Kortlopende schulden

  

11.1

Schulden aan banken

14.376

25.000

 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

11.445

1.356

11.2

Belastingen en premies sociale verzekeringen

8.373

14.926

11.3

Overige schulden

3.957

3.740

11.4

Overlopende passiva

41.972

47.644

 

Totaal kortlopende schulden

80.123

92.666

    
 

TOTAAL PASSIVA

6.457.113

6.328.826