Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2020

 

Bedragen x € 1.000

2020

2019

12

Huuropbrengsten

220.831

215.597

13

Opbrengsten servicecontracten

15.162

19.126

13

Lasten servicecontracten

-14.509

-18.448

 

Overheidsbijdragen

-

-

14

Lasten verhuur en beheeractiviteiten

-23.400

-23.433

15

Lasten onderhoudsactiviteiten

-59.646

-48.026

16

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

-38.622

-31.796

 

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

99.817

113.020

    
 

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

233

11.148

 

Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling

589

-1.817

17

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

823

9.331

    
 

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

295.312

89.211

 

Toegerekende organisatiekosten

-1.506

-1.256

 

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

-534.880

-77.597

18

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

-241.074

10.358

    

19

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

490.470

538.479

20

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

3.773

-9.704

 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

494.242

528.775

    
 

Opbrengst overige activiteiten

-

-

 

Kosten overige activiteiten

-

-

 

Netto resultaat overige activiteiten

-

-

    

21

Overige organisatiekosten

-2.378

-2.773

 

Kosten omtrent leefbaarheid

-2.516

-2.302

    

22

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten

1.871

2.283

23

Rentelasten en soortgelijke kosten

-46.095

-47.433

 

Saldo financiële baten en lasten

-44.224

-45.150

    
 

Resultaat voor belastingen

304.690

611.259

    

24

Belastingen

44.970

35.676

25

Resultaat deelnemingen

1.257

66

    
 

NETTO RESULTAAT NA BELASTINGEN

350.917

647.001