Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

1.3 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Bedragen x € 1.000

2020

2019

Aanschafprijs

89.282

76.630

Cumulatieve waardeveranderingen

-9.320

-2.392

Boekwaarde per 1 januari

79.962

74.238

   

Mutaties in het boekjaar

  

Investeringen

84.628

71.533

Overboeking naar vastgoed in exploitatie

-45.739

-58.881

Waardeverandering

3.068

-6.928

 

41.957

5.724

   

Aanschafprijs

128.169

89.282

Cumulatieve waardeverminderingen

-6.251

-9.320

BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER

121.918

79.962

   

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

123.693

86.897

Voorziening onrendabele investeringen en herstructurering

-1.775

-6.935

 

121.918

79.962

Financiële vaste activa

Het verloop van de deelnemingen in en de vorderingen op groepsmaatschappijen is als volgt:

Bedragen x € 1.000

2.1
Deelnemingen in
groepsmaat-
schappijen

2.2
Andere
deelnemingen

2.3 Latente belasting-
vordering

2.4 Leningen u/g

2.5 Overige vorderingen

Totaal

Stand per 1 januari 2020

364.468

1.841

14.625

39.000

1.108

421.042

       

Mutaties in het boekjaar

      

Aflossingen / overboeking naar vlottende activa

-

-

-

-20.000

-

-20.000

Resultaat deelnemingen

37.090

3.022

-

-

-

40.112

Dotatie voorziening

-

-

30.085

-

-43

30.042

Mutatie voorziening deelneming

-

-

-

-

-

-

       

BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER 2020

401.558

4.863

44.710

19.000

1.065

471.197

De post 'leningen u/g' bestaat uit een lening aan Lieven de Stad van in totaal € 19,0 miljoen. Op deze lening is een rentepercentage van 1,83% van toepassing. De einddatum van deze lening is 28 december 2031. Het kortlopende deel van deze leningen is verantwoord onder de vorderingen.

De reële waarde van de door de toegelaten instelling uitstaande lening bedraagt ultimo 2020 € 48,0 miljoen en is daarbij gebaseerd op de individuele kasstromen van de vorderingen gebruik makend van een disconteringsvoet die gelijk is aan de IRS Curve op 31 december 2020. De IRS curve wordt per vordering bepaald. De verstrekte lening bestaat uit een langlopende overeenkomst die is opgenomen onder de post 'vorderingen op groepsmaatschappijen'. De boekwaarde hiervan bedraagt ultimo 2020 € 39,0 miljoen. Het kortlopende deel hiervan ad € 19,0 miljoen is opgenomen als kortlopende vorderingen.