Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

6 Eigen vermogen

Het eigen vermogen is als volgt samengesteld:

Bedragen x € 1.000

Herwaarderings-
reserve

Wettelijke en
statutaire
reserves

Overige
reserves

Totaal

Stand per 1 januari 2019

3.539.854

58.016

786.032

4.383.902

Effect stelselwijziging

-

-

-

-

 

3.539.854

58.016

786.032

4.383.902

     

Mutaties in het boekjaar 2019

    

Realisatie herwaardering als gevolg van desinvesteringen

-23.874

-

23.874

-

Resultaat boekjaar

443.656

36.074

162.604

642.334

 

419.782

36.074

186.478

642.334

     

Stand per 1 januari 2020

3.959.636

94.090

972.510

5.026.236

     

Mutaties in het boekjaar

    

Realisatie herwaardering als gevolg van desinvestering

-347.048

-1.154

348.202

-

Resultaat boekjaar

450.346

24.783

-125.426

349.703

BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER 2020

4.062.934

117.719

1.195.286

5.375.939

Aansluiting geconsolideerd eigen vermogen met het enkelvoudige eigen vermogen:

Bedragen x € 1.000

2020

2019

   

Eigen vermogen volgens geconsolideerde balans

5.418.972

5.068.055

In consolidatie opgenomen belangen die geen deelneming vormen

-43.033

-41.819

   

Eigen vermogen volgens enkelvoudige balans

5.375.939

5.026.236

   

Netto resultaat volgens geconsolideerde winst- en verliesrekening

350.917

647.001

Resultaat van in consolidatie opgenomen belangen die geen deelneming vormen

-1.214

-4.667

   

Netto resultaat volgens enkelvoudige winst- en verliesrekening

349.703

642.334

Het verschil tussen het eigen vermogen en het resultaat van de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening wordt veroorzaakt door Stichting Loods 6. Dit betreft een in de consolidatie opgenomen belang die geen deelneming vormt en derhalve niet is opgenomen in de enkelvoudige jaarrekening.

In het eigen vermogen van Stichting Loods 6 is een herwaarderingsreserve opgenomen van € 25,6 miljoen (2019: € 27,4 miljoen).

De toegelaten instelling heeft geen statutaire bestemming van het eigen vermogen.