Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

8.1 Overige schulden

Bedragen x € 1.000

2020

2019

Stand per 1 januari

6.131

5.483

   

Mutaties in het boekaar

  

Vermeerdering waarborgsommen

1.876

648

Vermindering waarborgsommen

-1.918

-

   

Stand per 31 december

6.089

6.131

Kortlopende schulden

Naar verwachting hebben de onder kortlopende schulden opgenomen bedragen een looptijd korter dan 1 jaar, tenzij anders vermeld.