Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

9.3 Overlopende passiva

Bedragen x € 1.000

2020

2019

Niet vervallen rente op geldleningen

12.862

16.562

Vooruitontvangen huur

15.008

17.817

Nog te betalen bedragen projecten

1.207

3.989

Nog te betalen kosten

3.962

2.007

 

33.039

40.375