Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

10.2 Overige schulden

Bedragen x € 1.000

2020

2019

Stand per 1 januari

7.181

6.526

   

Mutaties in het boekjaar

  

Vermeerdering waarborgsommen

2.025

680

Vermindering a.g.v. terugbetaling

-2.071

-25

   

Stand per 31 december

7.135

7.181

De overige schulden bestaan uit waarborgsommen en worden uit hoofde van huurovereenkomsten ontvangen en dienen als zekerheid voor de voldoening van eventueel verschuldigde achterstallige huur en mutatiekosten. De waarborgsommen worden bij beëindiging van de huurovereenkomst verrekend.

Kortlopende schulden

Naar verwachting hebben de onder kortlopende schulden opgenomen bedragen een looptijd korter dan 1 jaar, tenzij anders vermeld.