Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

11.1 Schulden aan banken

Bedragen x € 1.000

2020

2019

Kortlopend deel langlopende schulden

14.376

25.000

Stand per 31 december

14.376

25.000

Zie voor een nadere toelichting de post langlopende schulden.