Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

2.1 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Materiële vaste activa

Bedragen x € 1.000

Bedrijfs-
gebouwen

Overige
roerende
zaken

Activa in ontwikkeling ten dienste van de exploitatie

Totaal

Bedrijfs-
gebouwen

Overige
roerende
zaken

Totaal

Aanschafprijs

15.628

5.294

-

20.922

14.797

3.673

18.470

Cumulatieve waardeveranderingen

-1.335

-2.543

-

-3.878

-1.144

-1.829

-2.973

Boekwaarde per 1 januari

14.293

2.751

-

17.044

13.653

1.844

15.497

        

Mutaties in het boekjaar

       

Herclassifcatie beheerkantoren van vastgoedbeleggingen

931

-

-

931

-

-

-

Herrubricering Hoogte Kadijk 179 naar in ontwikkeling

-7.659

-

7.659

-

-

-

-

Investeringen

2

1.620

8.161

9.783

831

1.621

2.452

Afschrijvingen

-203

-346

-

-549

-191

-714

-905

Extra afschrijvingen en afwaarderingen

-508

-761

-

-1.269

-

-

-

Buitengebruikstelling:

      

-

Aanschafwaarde volledig afgeschreven activa wegens buitengebruikstelling

-841

-2.005

-

-2.846

-

-

-

Afschrijvingen en afwaardering volledig afgeschreven activa wegens buitengebruikstelling

1.064

1.782

-

2.846

-

-

-

 

-7.214

290

15.820

8.896

640

907

1.547

        

Boekwaarde per 31 december

7.079

3.041

15.820

25.940

14.293

2.751

17.044

        

Aanschafprijs

8.061

4.909

15.820

28.790

15.628

5.294

20.922

Cumulatieve waardeverminderingen

-982

-1.868

-

-2.850

-1.335

-2.543

-3.878

BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER

7.079

3.041

15.820

25.940

14.293

2.751

17.044

In de onroerende en roerende zaken ten dienst van de exploitatie zijn geen lease overeenkomsten opgenomen. De bedrijfsgebouwen aan de Turbinestraat 6 staat op eigen grond. Voor het bedrijfsgebouw aan de Hoogte Kadijk 179 is de erfpacht afgekocht tot 31 oktober 2049.

De toegelaten instelling heeft een resterende investeringsverplichting van € 1,8 miljoen inzake de verbouwing van het kantoor aan de Hoogte Kadijk 179. Naar verwachting wordt het kantoor medio 2021 opgeleverd en in gebruik genomen. Na de verbouwing voldoet het kantoorpand aan de hoogste BREAAM vereisten. De mogelijke fiscale (milieu) investeringsaftrek hiervoor bedraagt € 0,7 miljoen. Daarnaast zijn van de RVO voor overige investeringen beschikkingen fiscale investeringsaftrek ontvangen voor € 0,2 miljoen. 

De Key is in beroep gegaan bij de rechtbank tegen de uitspraak op bezwaar van de inspecteur over de teruggave van € 0,5 miljoen aan betaalde overdrachtsbelasting. Deze overdrachtsbelasting is betaald bij de fusie tussen de toegelaten instelling en Stichting Beheer Hoogte Kadijk.

Financiële vaste activa

Bedragen x € 1.000

3.1 Andere
deelnemingen

3.2
Latente belasting
vorderingen

3.3
Overige
langlopende
vorderingen

Totaal

Stand per 1 januari 2020

10.326

15.417

1.608

27.351

     

Mutaties in het boekjaar

    

Dotatie voorziening

-

28.071

-256

27.815

Vrijval / aflossingen

-

-

-287

-287

Resultaat deelnemingen

1.257

-

-

1.257

Desinvesteringen

-1.323

-

-

-1.323

     

BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER 2020

10.260

43.488

1.065

54.813

Voor een toelichting op het resultaat deelnemingen wordt verwezen naar de toelichting op de post ‘Resultaat deelnemingen’ in de winst- en verliesrekening.