Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

3.2 Latente belastingvorderingen

Sinds 1 januari 2008 is de toegelaten instelling voor al haar activiteiten onderworpen aan vennootschapsbelasting. Tot 2008 was de toegelaten instelling alleen voor haar commerciële activiteiten onderworpen aan vennootschapsbelasting. De toegelaten instelling heeft de VSO2 op 9 april 2009 ondertekend. De VSO2 heeft een looptijd tot en met 31 december 2012. Na deze periode wordt de VSO2 stilzwijgend met steeds één jaar verlengd, tenzij een van de partijen vóór 1 december heeft opgezegd. De VSO2 is door de Belastingdienst noch door Woonstichting Lieven de Key opgezegd vóór 1 december 2019 en derhalve van toepassing op het jaar 2020.

De post latente belastingvorderingen betreft de tot waardering gebrachte beschikbare voorwaartse verliescompensatie en verrekenbare tijdelijke verschillen. De belastingvordering is gewaardeerd op contante waarde die is gebaseerd op een disconteringsvoet na belasting (die de rente van de leningenportefeuille vertegenwoordigt) van 2,91% (2019: 3,05%). 

Het verloop van de in de balans tot waardering gebrachte latente belastingvorderingen in het boekjaar is op totaalniveau als volgt:

Bedragen x € 1.000

2020

Stand per 1 januari

15.417

Terugname saldering met latente belastingverplichting

-

Terugneming kortlopend deel

-

Dotatie ten gunste van het resultaat

67.990

Vrijval ten laste van het resultaat

-9.984

Saldering met latente belastingverplichting

-29.935

Kortlopend deel van de latente belastingvordering gepresenteerd onder de vlottende activa

-

Stand per 31 december

43.488

Van deze vorderingen is een bedrag van € 7,618 miljoen (2019: € 1,489) naar verwachting verrekenbaar binnen 1 jaar.

De latenties zijn gebaseerd op de volgende nominale waarderingsverschillen ultimo 2020:

Bedragen x € 1.000

Commercieel

Fiscaal

Verschil

25,00%

Contante waarde

Verrekenbare verliezen

-

298.903

-298.903

74.726

67.990

Waarde van vastgoed in exploitatie

5.983.510

4.196.017

1.787.493

-

 

Vastgoed met hogere commerciële waarde dan fiscale waarde op complexniveau

5.642.212

3.654.526

1.987.686

-

 

Vastgoed met lagere commerciële waarde dan fiscale waarde op complexniveau

341.298

541.490

-200.193

-

 

Te waarderen afschrijvingspotentieel (verschil tussen de fiscale waarde en de marktwaarde die door fiscale afschrijvingen komende jaren worden gerealiseerd)

-

-

-20.980

5.245

3.637

Voorziening groot onderhoud

-

135.685

-135.685

-33.921

-29.935

Verrekenbare/belastbare tijdelijk verschillen uit hoofde van grond- en ontwikkelposities

26.641

34.253

-7.612

1.903

1.796

    

47.952

43.488

De verrekenbare tijdelijke verschillen die niet tot waardering zijn gebracht bedragen nominaal € 1.808 miljoen (2019: € 1.397).

In de latentie verrekenbare verliezen is het fiscaal resultaat op de vastgoedtransactie Zandvoort begrepen van € 199,1 miljoen. De beoordeling van de transactieprijs door de Belastingdienst zal plaatsvinden bij de aangifte vennootschapsbelasting 2020.

De vorming van de voorziening groot onderhoud is afgestemd met de Belastingdienst. Ten aanzien van de gehanteerde uitgangspunten heeft vooralsnog geen inhoudelijke beoordeling door de Belastingdienst plaatsgevonden. Over de vorming en de te hanteren uitgangspunten loopt een juridische procedure tussen de Belastingdienst en een andere corporatie. Dit is de reden dat een inhoudelijke beoordeling nog niet heeft plaatsgevonden.

Vastgoedbeleggingen in exploitatie

De Key voert in duurzaamheid haar beleid als toegelaten instelling uit, gericht op het beheren van woningen en daarmee het instandhouden van (de omvang van) haar vastgoedportefeuille. De Key heeft aan het einde van de levensduur de intentie tot sloop, gevolgd door (vervangende) nieuwbouw. Op basis van de huidige fiscale bepalingen (VSO2) zal daarbij sprake zijn van het doorschuiven van de aanwezige fiscale boekwaarde en zal er geen fiscale afwikkeling volgen in de vorm van fiscaal afwaarderen van de complexen. Dit betekent dat het einde van de levensduur 'doorrolt' en bij waardering tegen contante waarde sprake is van een 'nihil' waardering.

Het tijdelijke verschil inzake het vastgoed in exploitatie waarvan wordt verwacht dat zij worden verkocht vanuit de balansposten DAEB en niet-DAEB vastgoed in exploitatie bedraagt € 565 miljoen. Dit betreft de woningen in de verkoopvijver met een lagere fiscale waarde (€ 1.154 miljoen) dan de commerciële waarde (€ 1.719 miljoen). De Key heeft de intentie om gebruik te maken van de fiscale faciliteit van de herinvesteringsreserve en daardoor leidt een verkoop niet tot directe afwikkeling. Dit betekent dat het einde van de levensduur 'doorrolt' en bij waardering tegen contante waarde sprake is van een 'nihil' waardering.

Daarnaast vindt waardering van het fiscaal afschrijvingspotentieel plaats. Dit afschrijvingspotentieel betreft het verschil tussen de fiscale waarde en de marktwaarde die door fiscale afschrijvingen in de komende jaren wordt gerealiseerd.

Grond- en ontwikkelposities

Door de verwachte verkoop van grond- en ontwikkelposities in de komende jaren worden de tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale waardering gerealiseerd.

Fiscaal verrekenbare verliezen

Er wordt een latente belastingvordering uit hoofde van fiscaal compensabele verliezen gevormd voor zover er voldoende sterke aanwijzingen zijn dat er in de toekomst voldoende fiscale winst beschikbaar zal zijn ter realisatie van de latente vordering. Ultimo 2020 is er een fiscaal verrekenbaar verlies aanwezig van € 298,9 miljoen (2019: nihil).