Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

3.3 Overige vorderingen

Bedragen x € 1.000

2020

2019

Leningen U/G

4.760

5.004

Af: voorziening leningen U/G

-4.760

-4.504

Gedeeld eigendom verkochte woningen

1.024

1.066

Overige vorderingen

41

42

 

1.065

1.608

Op de overige langlopende vorderingen is een voorziening gevormd voor het debiteurenrisico voor een bedrag van 
€ 4,7 miljoen (2019: € 4,5 miljoen). Dit betreft zowel een langlopende vordering uit hoofde van de startersrenteregeling als een langlopende vordering uit hoofde van de herstructurering van buitenlandse activiteiten in Suriname.

Het schuldrestant van Woonstichting Sekrepatu (Sekrepatu) in Suriname aan Stichting Financiering Sekrepatu (SFS) bedraagt ultimo 2020 € 10,0 miljoen (2019: € 10,3 miljoen). Het uitstaand schuldbedrag tussen Lieven de Stad B.V. en SFS bedraagt ultimo 2020 € 3,5 miljoen (2019: € 3,5 miljoen). De economische situatie in Suriname ontwikkelt zich al langere tijd negatief. De netto huuropbrengsten ontwikkelen zich negatief, er is sprake van hoge structurele leegstand en betalingsachterstanden. Dit heeft gevolgen voor de aflossingscapaciteit van Sekrepatu. De geplande aflossingen volgens de tussen SFS en Sekrepatu afgesloten leningsovereenkomst zullen deels moeten worden uitgesteld. Mede om deze reden is ook een voorziening ad € 3,5 miljoen (2019: € 3 miljoen) getroffen bij de deelneming, Lieven de Stad B.V.

Voorraden

 

Bedragen x € 1.000

2020

2019

    

4.1

Overige voorraden

  
 

Kosten grond- en ontwikkelposities

41.523

49.426

 

Bijzondere waardevermindering grond- en ontwikkelposities

-13.882

-18.711

 

Onderhoudsmaterialen

73

59

  

27.714

30.774

    
 

TOTAAL VOORRADEN

27.714

30.774

Voorraad grond- en ontwikkelposities

De post grond- en ontwikkelposities betreft de grondlocaties ten behoeve van (toekomstige) ontwikkelingsprojecten die nog niet in realisatie zijn genomen. Deze gronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel de lagere opbrengstwaarde. De marktwaarde is gebaseerd op de extern dan wel intern uitgevoerde toetsing van de waardering van gronden ultimo boekjaar. Deze interne toetsing is gebaseerd op de kennis van de lokale markt alsmede kennis van de lokale ontwikkelmogelijkheden (waaronder bestemmingswijzigingen).

De grond- en ontwikkelposities betreffen de volgende posities:

  • Een grondpositie van 1,16 ha in Haarlem

  • Een grondpositie van 16,0 ha grond Bergwijkdreef in Diemen

  • Een grondpositie van 0,09 ha grond De Marel in Hillegom

  • Een grondpositie van 0,04 ha grond aan de Van Hallstraat in Amsterdam

  • Een grondpositie van 10,4 ha verkregen op het grondgebied van de Gemeente Ouder Amstel.

Een grondpositie van € 10 miljoen in Haarlem. De opbrengstwaarde is gebaseerd op de afgesloten verkoopovereenkomst met een derde partij met een levering uiterlijk 1 juni 2022. 

In 2010 heeft De Key besloten de toekomstige projectontwikkeling op grond Bergwijkdreef in Diemen niet op korte termijn te starten. Op een deel van dit terrein vindt de verhuur plaats via tijdelijke exploitatie van studenteneenheden.

De Key heeft besloten om de grond van De Marel in Hillegom te verkopen. Deze locatie is niet passend binnen het werkgebied van De Key. De verkoopprocedure is reeds opgestart en de positie zal hoogstwaarschijnlijk medio 2021 worden geleverd aan de koper.

In 2011 heeft De Key besloten de toekomstige projectontwikkeling op grond Van Hallstraat in Amsterdam niet op korte termijn te starten.

De grondpositie Gemeente Ouder Amstel heeft thans een recreatiebestemming. Deze grondpositie is in 2014 verkocht, waarbij in de verkoopovereenkomst is vastgelegd dat Lieven de Stad B.V. een nabetaling ontvangt wanneer de grondlocatie door de koper wordt doorverkocht. De Key (Lieven de Stad) heeft eenmalig een recht van terugkoop op het moment dat koper op 31 december 2023 geen nabetaling verricht. Indien de koper voor deze datum de nabetaling voldoet dan vervalt het recht van terugkoop. Aangezien de terugkoopprijs significant lager ligt dan de verwachte reële waarde op terugkoopdatum is sprake van een financieringstransactie en (vooralsnog) niet van een verkooptransactie. Derhalve is de grondpositie in de balans verantwoord. Het vooruitontvangen bedrag uit de verkoopovereenkomst is verantwoord onder de post 'overige schulden' en 'overlopende passiva'. Er zal sprake zijn van een verkooptransactie op het moment dat de koper voldoet aan de nabetalingsverplichting (en recht op terugkoop daarmee vervalt) dan op het moment dat recht op terugkoop vervalt.