Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

5.0 Onderhanden projecten

Bedragen x € 1.000

2020

2019

Geactiveerde kosten

-

8.400

Af: gedeclareerde termijnen (verantwoord als omzet)

-

-7.945

Af: projectvoorzieningen

-

-

 

-

455

De voorraad onderhanden projecten heeft betrekking op het project Blok 59 en is in 2020 financieel afgewikkeld. 

Vorderingen

Naar verwachting hebben de onder de vorderingen opgenomen bedragen een looptijd korter dan 1 jaar, tenzij anders vermeld.