Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

6.3 Overige vorderingen

Bedragen x € 1.000

2020

2019

Debiteuren

3.259

2.380

Nog te ontvangen subsidiebedragen

-

5.012

Overige vorderingen

650

803

 

3.910

8.195

In de debiteuren is een voorziening voor oninbaarheid opgenomen van € 0,4 miljoen (2019: € 0,4 miljoen).