Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

6.4 Overlopende activa

Bedragen x € 1.000

2020

2019

Vooruitbetaalde kosten

1.634

183

Nog te verrekenen korting verhuurdersheffing

7.250

9.810

Nog te factureren aan VvE's

110

34

Vooruitbetaalde kosten planmatig onderhoud VvE's

43.862

43.250

Overig

462

1.738

 

53.319

55.015

Voor de post 'nog te verrekenen korting verhuurdersheffing' geldt dat in 2020 project Noorddok is opgeleverd waarop vermindering verhuurdersheffing is aangevraagd. Voor dit project geldt dat de voorlopige investeringsverklaring is ontvangen voor een bedrag van € 6,2 miljoen, maar de definitieve investeringsverklaring in 2021 wordt aangevraagd. Op balansdatum voldoen we aan de voorwaarden.

Als gevolg van enerzijds het feit dat SSF woningen niet belastingplichtig zijn voor de verhuurderheffing en anderzijds een aanpassing van de WOZ waarden van tijdelijke eenheden is per saldo € 1,0 miljoen minder verhuurderheffing verschuldigd.

De vooruitbetaalde kosten planmatig onderhoud VvE's betreft het aandeel van De Key in het onderhoudsfonds van een VvE. Dit aandeel in het onderhoudsfonds heeft voor De Key het karakter van vooruitbetaalde kosten (recht op planmatig onderhoud). De vooruitbetaalde kosten hebben in het algemeen een verwachte looptijd van langer dan 1 jaar.