Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

8.1 Eigen vermogen

Voor een toelichting op het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening.

Mutatieoverzicht van het eigen vermogen van de rechtspersoon als onderdeel van het groepsvermogen:

Bedragen x € 1.000

2020

2019

Stand per 1 januari

5.068.055

4.421.054

   

Geconsolideerd resultaat na belastingen

350.917

647.001

Totaal van rechtstreekse mutaties in het groepsvermogen

-

-

Totaalresultaat van de rechtspersoon

350.917

647.001

   

Stand per 31 december

5.418.972

5.068.055