Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

12 Huuropbrengsten

De huurderving wegens frictieleegstand en 'oninbaar' is 0,18% (2019: 0,65%). De derving wegens leegstand transformatie is 0,68% (2019: 0,58%). Alle huuropbrengsten zijn gerealiseerd in Nederland.

13 Opbrengsten / lasten servicecontracten

Dit betreffen ontvangen bijdragen van huurders en bewoners ter dekking van te maken en gemaakte servicekosten. De kosten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten.

14 Lasten verhuur en beheeractiviteiten

15 Lasten onderhoudsactiviteiten

De stijging van het planmatig onderhoud in 2020 ten opzichte van 2019 is het gevolg van de keuzes bij het opstellen van de Meerjarenbegroting 2020. In 2019 is minder planmatig onderhoud uitgevoerd.

16 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

17 Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

Het netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling in 2019 betreft voornamelijk het ontwikkelrecht van het project Lieven.

18 Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

Verkopen / Taakoverdracht Zandvoort

19 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

De waardeveranderingen niet-DAEB vastgoed in exploitatie en DAEB vastgoed in exploitatie hebben betrekking op mutaties in de marktwaarde in verhuurde staat.

20 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Zie voor nadere toelichting de vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie.

21 Overige organisatiekosten

De toegerekende organisatiekosten aan verhuur-, verkoop- en beheeractiviteiten volgen uit de kostenverdeelstaat.

Toon meer resultaten