Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

12 Huuropbrengsten

Bedragen x € 1.000

2020

2019

Netto huren DAEB

182.122

178.523

Netto huren Niet-DAEB

43.395

42.775

 

225.517

221.298

   

Huurderving wegens leegstand en oninbaarheid DAEB

-1.551

-3.007

Huurderving wegens leegstand en oninbaarheid Niet-DAEB

-3.135

-2.694

 

220.831

215.597

De huurderving wegens frictieleegstand en 'oninbaar' is 0,18% (2019: 0,65%). De derving wegens leegstand transformatie is 0,68% (2019: 0,58%). Alle huuropbrengsten zijn gerealiseerd in Nederland. De netto huur is per
1 juli 2020 verhoogd met gemiddeld 3,09% (2019: 2,59%).

Vanaf 2017 geldt de nieuwe methode voor de huursombenadering. Vanaf 1 januari 2017 mag de gemiddelde huursom voor zelfstandige woningen in het kalenderjaar met maximaal inflatie + 1 procentpunt stijgen. Het gaat dan om de jaarlijkse huurverhoging en de  huurverhoging bij huurdersmutatie (huurharmonisatie).

Het is ons beleid is om de volledige toegestane huursom te realiseren. Bij de huurverhoging in 2020 zijn we
uitgegaan van een huursomstijging van 3,1%, dat is gerealiseerd. In 2019 was de huursomstijging 2,6%.