Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

18 Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

Verkopen / Taakoverdracht Zandvoort

In 2020 heeft De Key al haar bezit en volkshuisvestelijke activiteiten in de gemeente Zandvoort aan Pré Wonen overgedragen. De overdracht is per 1 december 2020 geëffectueerd in de vorm van een taakoverdracht, waarbij alle vorderingen en verplichtingen met betrekking tot de Zandvoort portefeuille per genoemde datum zijn overgedragen door middel van een activa-passiva transactie.

De transactie heeft de volgende financiële effecten:

Bedragen x € 1.000

DAEB

Niet-DAEB

LdS

Totaal

Boekwaarde vastgoedportefeuille Zandvoort

402.186

33.896

-

436.082

Investeringen in 2020 vastgoedportefeuille Zandvoort

6.090

-

-

6.090

Boekwaarde grond- en ontwikkelposities Zandvoort

-

4.923

-

4.923

Verschil grondslag van de leningen op moment taakoverdracht aan Zandvoort

36.843

 

-

36.843

Totaal Boekwaarde taakoverdracht portfeuille Zandvoort - a

445.119

38.819

-

483.938

     

Totaal Boekwaarde verkoop woningen individueel

42.680

2.068

6.194

50.942

     

Totaal Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

487.779

40.887

6.194

534.880

     

Opbrengst taakoverdracht Zandvoort verrekend door middel van overdracht leningen:

    

Nominale waarde van de leningen

-160.017

-34.049

 

-194.066

Verschil reële waarde en nominale waarde van de leningen op moment taakoverdracht portefeuille Zandvoort

-36.843

-

-

-36.843

Opbrengst taakoverdracht portefeuille Zandvoort - b

-196.860

-34.049

 

-230.909

Opbrengst verkoop woningen individueel

-58.442

-2.959

-8.480

-69.881

Verkoopkosten vastgoed

4.791

144

543

5.478

Vekoopopbrengst vastgoedportefeuille

-250.511

-36.864

-7.937

-295.312

     

Saldo - taakoverdracht Zandvoort (=a-b)

248.259

4.770

-

253.029

In de boekwaarde complexmatige verkopen is voor een bedrag van circa € 483,9 miljoen aan verkopen inzake Zandvoort verantwoord.

Langlopende schulden (zie eveneens noot 10.1)

In 2020 is als onderdeel van de taakoverdracht met Pré Wonen voor een bedrag van € 191,0 miljoen en voor een bedrag van € 3,0 miljoen opgelopen rente (in totaal een bedrag van € 194,0 miljoen) overgegaan aan leningen. Daarnaast is een bedrag van € 36,8 miljoen inzake de marktwaarde van de leningen op moment van Taakoverdracht Zandvoort verantwoord. 

De gemiddelde rentevoet van de 35 leningen die Pré Wonen definitief ter overname heeft geselecteerd bedraagt afgerond 3,8% en is hoger dan de huidige marktrente. Als gevolg hiervan is de marktwaarde van deze leningen hoger dan de nominale waarde. In het proces voor de taakoverdracht is de marktwaarde van de leningen door beide partijen gezamenlijk overeengekomen middels een vooraf overeengekomen procedure.

Overige activa en passiva

Waarborgsommen (zie eveneens noot 10.1) Pré Wonen maakt geen gebruik van waarborgsommen voor particulieren.
De waarborgsommen die in het verleden door particuliere huurders zijn gestort, zijn daarom uitgekeerd aan de
betreffende huurders voor een bedrag van circa € 0,6 miljoen.

Reguliere verkopen

In 2020 zijn vanuit bestaand bezit 188 woningen, 4 niet-woningen en 42 parkeerplaatsen verkocht (2019: 170 woningen, 12 niet-woningen en 12 parkeerplaatsen) aan individuele eigenaren-bewoners. 

Het verkoopresultaat op reguliere verkopen wordt gehaald op de verkopen uit bestaand bezit. De boekwaarde van het bestaand bezit is in 2020 circa 71,9% van de verkoopprijs van deze complexen (2019: 73,7%). Hierdoor ontstaat een positief resultaat bij iedere verkooptransactie.