Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

24 Belastingen

De toegelaten instelling vormt samen met Far West Holding B.V., Far West Projecten B.V., Lieven de Stad B.V., Monumenten de Key B.V., Beurs van de Key B.V., Principaal B.V. en Driedee B.V. een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting is in elk van de rechtspersonen opgenomen voor dat deel dat de desbetreffende rechtspersoon als zelfstandig belastingplichtige verschuldigd zou zijn, rekening houdend met voor de toegelaten instelling geldende fiscale faciliteiten.

De belangrijkste componenten van het belastingresultaat zijn:

Bedragen x € 1.000

2020

2019

Acute belastinglast fiscale eenheid

-

-15.141

Acute belastinglast buiten fiscale eenheid

-

-313

Mutaties latente belastingen

28.071

44.244

Correcties voorgaande periode

16.899

6.886

 

44.970

35.676

Het gewogen gemiddelde toepasselijke belastingtarief bedraagt 25% (2019: 25%). De acute belastinglast voor de fiscale eenheid in de winst-en-verliesrekening over 2020 bedraagt € 0,0 miljoen ofwel 0% van het resultaat vóór belastingen (2019: 2,6%).

De volgende cijfermatige aansluiting tussen het toepasselijke en het effectieve tarief kan worden gegeven:

Bedragen x € 1.000

2020

Resultaat voor belastingen volgens geconsolideerde jaarrekening

 

305.947

Vennootschappen/stichting buiten fiscale eenheid Vpb

 

427

Resultaat voor belastingen de fiscale eenheid

 

305.520

   

Af:

  

Fiscaal geen waardeveranderingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille

495.892

 

Bedrijfseconomisch verkoopresultaat onroerende zaken

-239.336

 

Fiscale afschrijving op MVA ten dienste van exploitatie

-616

 

Fiscale lagere afschrijving op MVA in exploitatie

3.960

 

Fiscaal hogere onderhoudslasten

1.514

 

Mutatie fiscale voorziening groot onderhoud

8.340

 

Fiscaal verlies op leningen taakoverdracht Zandvoort

37.450

 

Fiscaal afboeking RVV op investeringen

6.180

 

Dotatie aan de herinvesteringsreserve

34.026

 

Totaal

 

347.411

   

Bij:

  

Gemengde kosten

  

Fiscale boekwinst verkoop onroerend goed

72

 

Voortgewentelde rente o.b.v. art. 15b vpb

-166.733

 

EIA / MIA

43.968

 

Totaal

-852

 
  

-123.545

   

Belastbaar bedrag

 

-165.436

Af: Verliescompensatie

 

-

Acuut belastbaar bedrag

 

-165.436

   

Acute belastinglast

 

-

Voor een toelichting op de actieve latente belastingen wordt verwezen naar Financiële vaste activa.

Het verrekenbaar verlies ultimo 2020 bedraagt € 298,9 miljoen (2019: € 0,0 miljoen). De opbouw van het verrekenbaar verlies over de jaren kan als volgt worden weergegeven:

Bedragen x € 1.000

2020

Verrekenbaar verlies ultimo 2016

 

-61.691

Resultaat boekjaar 2017

 

18.940

Resultaat boekjaar 2018

 

-139.970

Resultaat boekjaar 2019

 

49.255

Resultaat boekjaar 2020

 

-165.437

Verrekenbaar verlies ultimo 2020

 

-298.903