Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

25 Resultaat deelnemingen

Bedragen x € 1.000

2020

2019

VOF Ik Bouw Betaalbaar in Almere

3.022

-338

IJ-mij beheer B.V.

-

2

VvE Beheer Amsterdam B.V.

231

239

Beurs van Berlage Vastgoed B.V.

-1.255

-72

Beurs van Berlage Exploitatie B.V.

-309

53

Beurs van Berlage Exploitatie C.V.

-432

173

VOF Deo Terrein

-

-

IJburgermaatschappij C.V.

-

9

 

1.257

66

Honoraria van de accountant

De volgende honoraria van KPMG Accountants NV zijn in het boekjaar ten laste gebracht van de toegelaten instelling, haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a lid 1 en 2 BW.

Bedragen x € 1.000

KPMG 2020

Onderzoek van de jaarrekening 2020

404

Andere controleopdrachten

41

 

445

Bedragen x € 1.000

KPMG 2019

Onderzoek van de jaarrekening 2019

418

Andere controleopdrachten

30

 

448

De honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening zijn toegerekend aan het boekjaar waarop de betreffende jaarrekening betrekking heeft, ongeacht wanneer de werkzaamheden zijn/worden verricht. De bedragen zijn exclusief 21% BTW.

De in de tabel vermelde honoraria voor andere controlewerkzaamheden 2020 (2019) hebben betrekking op de totale honoraria van de assurance-opdrachten ten aanzien van naleving van specifieke wet- en regelgeving en cijfermatige verantwoording (dVi) en de controle van subsidieverantwoordingen.

Kasstroomoverzicht

De mutaties in balansposten zoals die blijken uit het kasstroomoverzicht wijken in enkele gevallen af van de
mutaties tussen de balansen aan het begin en het einde van de periode. In de jaarrekening beperken wij ons tot de
belangrijkste afwijking:

Transactie Zandvoort

In de winst- en verliesrekening is onder de post verkoopopbrengsten de taakoverdracht van het bezit in Zandvoort
aan een andere corporatie opgenomen. Tegenover de overdracht van het bezit en een grondpositie, staat de
overname van een deel van de lening portefeuille. Dit heeft niet geleid tot een bijbetaling in liquide middelen.

Geactiveerde productie en rente

De geactiveerde productie heeft betrekking op interne projecturen welke in de balans als investeringen vastgoed in
ontwikkelingen zijn verwerkt. In het kasstroomoverzicht zijn deze verwerkt in de Operationele kasstroom.
Dit is eveneens van toepassing bij geactiveerde rente, welke in het kasstroomoverzicht onder de
financieringsactiviteiten is verantwoord.

Nog te betalen bedragen leveranciers

De investeringen in vastgoed in ontwikkelingen in de balans zijn hoger dan de gerealiseerde uitgaande kasstroom.
Dit wordt veroorzaakt door de nog te betalen bedragen aan leveranciers ultimo 2020.

Transacties met verbonden partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de toegelaten instelling en een natuurlijk persoon of  entiteit die verbonden is met de toegelaten instelling. Dit betreffen onder meer de relaties tussen de toegelaten instelling en haar deelnemingen, de aandeelhouders, de bestuurders en de functionarissen op sleutelposities. Onder transacties wordt verstaan een overdracht van middelen, diensten of verplichtingen, ongeacht of er een bedrag in rekening is gebracht. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag met uitzondering van de volgende transacties:

  • zoals toegelicht bij vorderingen op groepsmaatschappijen in de enkelvoudige jaarrekening wordt op de rekening-courant positie met Lieven de Stad B.V. geen rente in rekening gebracht.

In de normale bedrijfsactiviteiten koopt en verkoopt de toegelaten instelling goederen en diensten van en aan joint ventures en van en aan deelnemingen waarop invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Deze transacties worden over het algemeen op zakelijke grondslag uitgevoerd tegen voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die van transacties met derden. De overige transacties hebben onder meer betrekking op de doorbelasting van diensten en personeel aan Lieven de Stad. Voor de doorbelasting zijn tussen de toegelaten instelling en Lieven de Stad B.V. service level agreements afgesloten

De bezoldiging van de bestuurders en commissarissen is opgenomen in enkelvoudige jaarrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum.