Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Verslag van de raad van Commissarissen

Terugkijken en in volle vaart verder

Voor De Key was 2020 een jaar van transitie. Dat hangt samen met het besluit van algemeen directeur-bestuurder Leon Bobbe om in april 2021 afscheid te nemen. Hij laat De Key heel anders achter dan toen hij hier kwam. Ook Guusje ter Horst en Peter Ploegsma, twee commissarissen die deze periode van heel nabij hebben meegemaakt, sloten in 2020 hun laatste termijn af. Een mooi moment voor een korte terugblik.

Nieuwe koers

Toen Leon Bobbe in 2014 aantrad, bevond De Key zich in woelige baren. De corporatie was onder verscherpt toezicht gesteld en was met man en macht bezig om de financiële situatie weer stevig en stabiel te krijgen. Dat is gelukt, samen met de collega’s in de directie, de RvC-leden en de vele betrokken medewerkers van De Key. Een belangrijk kompas daarbij is de scherpe nieuwe koers die De Key vanaf 2015 is gaan varen.
Onder de noemer Ruimte voor beweging kiest De Key voor mensen die de eerste stappen op de woningmarkt zetten. Ook de focus van het werkgebied binnen de ring A10 in Amsterdam geeft daarbij een duidelijke richting. De overdracht van het bezit in Zandvoort die eind 2020 plaatvond, is hiervan een logische vervolgstap. We zijn blij in Pré Wonen een waardig opvolger te hebben gevonden.

Ronde organisatie

De nieuwe koers kreeg steeds meer vorm, mede door bijbehorende interne aanpassingen. Toen ik in 2018 voorzitter werd van de RvC, was de organisatie in vele opzichten goed op orde. Naast de focus op woonstarters blijft er uiteraard aandacht voor de woonkwaliteit voor zittende huurders. Vanuit de raad van commissarissen volgen we met grote belangstelling de ontwikkeling van de ronde organisatie; een manier van samenwerken waarbij eigenaarschap en verantwoordelijkheid van alle medewerkers voorop staat.
Aan de start van 2021 gaat het De Key met die nieuwe ronde organisatie voor de wind. De gekozen koers is verankerd in het beleid en biedt een goede uitvalsbasis voor de voortdurende dynamiek op de sociale woningmarkt. De Key heeft zich weer op de kaart gezet als grote speler in Amsterdam mede door de flinke woningproductie om de woningnood te bestrijden.

Coronacrisis

De stevigheid van De Key als organisatie bleek ook tijdens de coronacrisis. De noodzakelijke aanpassingen in werkprocedures zijn zonder noemenswaardige problemen doorgevoerd. Sleuteluitreikingen konden doorgaan, medewerkers zijn tevreden over de thuiswerkplekken en de meeste huurders betalen de huur op tijd. Lukt dat nu even niet dan biedt De Key mooie maatwerkoplossingen.

En verder!

Namens de raad van commissarissen wil ik iedereen bedanken die het afgelopen jaar zijn schouders eronder heeft gezet en wederom mooie resultaten voor De Key heeft weten te bereiken. Met een extra luid afscheidssignaal van de scheepstoeter voor Leon Bobbe. We wensen hem veel succes bij de activiteiten die hij ook na zijn pensionering ongetwijfeld nog gaat ontplooien. Grote dank gaat ook uit naar Guusje ter Horst en Peter Ploegsma die vanuit hun rol in de RvC Leon met raad en daad hebben bijgestaan.

We verwelkomen de nieuwe algemeen directeur-bestuurder Karin Verdooren en de twee nieuwe RvC-leden Jurenne Hooi en Rashied Nurmohamed. Gezamenlijk gaat De Key in volle vaart verder op de gekozen koers.

Samenstelling raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) van De Key bestaat per 31-12-2020 uit zes personen (drie mannen en drie vrouwen).

Samenstelling raad van commissarissen en overzicht van aftreden

Naam

Rol RvC/deelnemer commissies

Geboorte
jaar

Jaar van
aantreden

Jaar van
aftreden

Termijn

De heer prof. dr. H. M. Amman

• Voorzitter RvC
• Lid Remuneratiecommissie

1957

2018

2021

1e

      

Mevrouw dr. G. ter Horst

• Vicevoorzitter RvC
• Voorzitter Remuneratiecommissie
• Lid RvC op voordracht van huurdersvereniging Arcade

1952

2013

2020

2e

      

De heer drs. P.W. Ploegsma MBA

• Lid RvC
• Voorzitter Auditcommissie

1968

2013

2020

2e

      

De heer drs. E. Spek

• Lid RvC
• Voorzitter Commissie Vastgoed & Wonen

1961

2014

2021

2e

      

Mevrouw drs. R.T. Kervezee

• Lid RvC
• Lid Auditcommissie
• Lid RvC op voordracht van huurdersvereniging Arcade

1956

2016

2023

2e

      

Mevrouw E. Stomphorst

• Lid RvC
• Lid Commissie Vastgoed & Wonen

1979

2017

2024

2e

Nieuwe benoeming en herbenoeming

Guusje ter Horst en Peter Ploegsma zijn eind 2020 volgens het aftreedrooster afgetreden. De raad is beide leden heel dankbaar voor hun jarenlange inbreng en voor hun inzet voor De Key.

In 2020 heeft de procedure plaatsgevonden voor de werving van twee nieuwe RvC-leden per 1 januari 2021. Er is hiervoor een gezamenlijke commissie ingesteld met leden van de RvC en van huurdersvereniging Arcade. Een extern bureau heeft de selectie- en benoemingsprocedure begeleid. Op basis van het teamprofiel van de RvC zijn specifieke profielen opgesteld. De vacatures zijn gepubliceerd in landelijke dagbladen, op de website van De Key en het bureau en op online vacaturesites. De procedure heeft geleid tot de benoeming van mevrouw Jurenne Hooi op voordracht van Arcade en de heer Rashied Nurmohamed. De Autoriteit woningcorporaties heeft voor beide leden een positieve zienswijze afgegeven.

Esther Stomphorst is per 1 januari 2021 voor vier jaar herbenoemd. In het kader van de procedure is bekeken of het profiel geactualiseerd moest worden en hebben gesprekken plaatsgevonden. De Autoriteit woningcorporaties heeft een positieve zienswijze afgegeven.

Beroepen en nevenfuncties

In de volgende tabel staat een overzicht van de beroepen en nevenfuncties van de zes RvC-leden in 2020. De functies die meetellen voor het aantal toegestane commissariaten en bestuursfuncties volgens de Wet bestuur en toezicht zijn gemarkeerd met een *. Het toegestane aantal wordt niet overschreden.

Beroepen en nevenfuncties leden raad van commissarissen

Naam

Beroep

Nevenfuncties 2020

Hans Amman

Faculteitshoogleraar Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit van Amsterdam

• Voorzitter Raad van Toezicht Amsterdam Health and Technology Institute (ATHI) (q.q.)
• Lid bestuur Stichting Folia Civitatis (q.q.)
• Lid instituutsraad Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) (q.q.)
• Lid Raad van Commissarissen UvA Ventures Holding
• Lid Raad van Commissarissen AMC Ventures Holding (q.q.)
• Hoofdredacteur van het wetenschappelijke tijdschrift Computational Economics, Springer International Publishing (q.q.)
• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Nieuw Unicum Zandvoort
• Lid Raad van Toezicht 's Heeren Loo

Guusje ter Horst

 

• Lid Raad van Commissarissen Shell Nederland*
• Lid Raad van Toezicht Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten*
• Vicevoorzitter Raad van Toezicht Consumentenbond
• Directeur Ter Horst Agency
• Voorzitter sectorraad Paarden (per 1 december 2020)
• Voorzitter bestuur Stichting Zomer van Monet

Peter Ploegsma

Bestuurder Aafje* (thuiszorg, huizen, zorghotels)

• Voorzitter Raad van Toezicht MEE Utrecht Gooi &Vechtstreek
• Voorzitter Raad van Toezicht Pensioenfonds PostNL*

Emile Spek

Directeur Huisvesting en Techniek Amsterdam UMC

• Lid Bestuur Kunststichting AMC (q.q.)
• Lid Raad van Toezicht Ir. Lely Lyceum (t/m september 2020)
• Lid Raad van Toezicht Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam

Ruth Kervezee

Voorzitter College van Bestuur Stichting Esprit Scholen Amsterdam*

• Lid Adviesraad Europees Platform - Nuffic
• Voorzitter samenwerkingsverband passend onderwijs Amsterdam (q.q.)
• Bestuurslid OSVO (q.q.)
• Bestuurslid VO-raad (q.q.)

Esther Stomphorst

Partner bij Whyz Executive Search, met ingang van 1 okober 2020

• Lid strategy team bij Sociëteit Vastgoed

Naam

Beroep

Nevenfuncties 2020

Jurenne Hooi

Jurenne D Hooi Adviesbureau

Lid Raad van Toezicht Stichting Doen

  

Voorzitter Raad van Toezicht Swazoom, Amsterdam

  

Lid Raad van Toezicht Cordaan Amsterdam*

  

Lid Raad van Toezicht Ouder en Kind teams, Amsterdam

  

Voorzitter Raad van Toezicht Mental Health Caribbean (Bonaire, Saba, St Eustatius)

  

Lid Raad van Toezicht ONSbank, Amsterdam

  

Lid Nederlands Centrum voor Commissarissen en Directeuren (NCD)

  

Voorzitter Raad van Toezicht Amsterdam Museum

  

Lid Adviesraad Purpose Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken, Utrecht

Rashied Nurmohamed

Owner NGIS BV Management Advies Toezicht, Hoofddorp

Lid Raad van Advies International Compliance Partners, 's-Hertogenbosch

  

Bestuurslid (Voorzitter auditcommissie) Cliëntenbelang, Amsterdam

Kaders en informatievoorziening

De RvC houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken bij De Key en bij de ondernemingen die daarbij horen. De raad adviseert het bestuur en is de werkgever van de algemeen directeur-bestuurder.

De raad opereert conform de wet- en regelgeving en de Governancecode. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvC staan in de statuten en zijn verder uitgewerkt in het reglement voor de RvC. Beide documenten staan op www.dekey.nl. Deze documenten vormen het interne toetsings- en toezichtskader voor de raad. Bij deze kaders horen ook de statuten voor verbindingen, treasury en vastgoed(des)investeringen, het financieel kader en het Reglement Financieel Beleid en Beheer. Daarnaast kent De Key als toetsingskader het vastgestelde beleid op basis van de koers: de portefeuillestrategie, het jaarplan en de meerjarenbegroting. De visie op bestuur en toezicht sluit aan bij de koers en wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van het jaarplan.

De RvC toetst aan de hand van deze kaders of De Key de opgaves voor de volkshuisvesting heeft gehaald. De raad ontvangt rapportages over de financiële, volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties. De raad is betrokken bij de opzet van de rapportages. Daarnaast heeft de algemeen directeur-bestuurder de raad via rapportages geïnformeerd over de werkzaamheden van de geschillencommissie en over het thema integriteit.

Transparantie, integriteit, procesbeheersing en risicomanagement zijn belangrijke thema’s in het toezicht. Om een antwoord te krijgen op de vraag in hoeverre De Key in 2020 haar doelen heeft gehaald, zijn in 2020 diverse audits en toetsingen uitgevoerd, waarover aan de auditcommissie is gerapporteerd. Vooraf is het audit jaarplan afgestemd met de auditcommissie.

 De raad blijft graag op de hoogte van de dagelijkse gang van zaken en de projecten van De Key. Vanwege de coronamaatregelen vonden echter veel activiteiten online plaats en kon de jaarlijkse excursie niet doorgaan.

Kwaliteit van de raad van commissarissen

Zelfevaluatie

Jaarlijks houdt de RvC een zelfevaluatie over zijn eigen functioneren, waarbij ook de onderlinge samenwerking in de RvC en de relatie tot het bestuur aan de orde komen. In december heeft de raad onder externe begeleiding het functioneren in 2020 geëvalueerd. Voorafgaand aan de zelfevaluatiesessie voerden commissarissen, bestuurder en directieleden een gesprek met de begeleider over het functioneren van de RvC en de samenwerking met de directie. Het resultaat van die gesprekken is weergegeven in een presentatie. Deze presentatie was de leidraad van het evaluatiegesprek waarin de RvC de onderlinge samenwerking, de interactie tijdens de vergaderingen en de samenwerking met de directie hebben besproken. De RvC is positief over het eigen functioneren. Er komt een uniform beeld naar voren waarin de leden onafhankelijk van elkaar stellen dat de RvC in balans is, positief-kritisch toezicht houdt en onafhankelijk functioneert ten opzichte van de directie.

Er zijn ook verbeterpunten en aanbevelingen. De RvC-leden constateren dat de sparringpartnerrol in de reguliere vergadering beperkt blijft, in tegenstelling tot de commissies en de jaarlijkse heidag. Tijdens de zelfevaluatie is stilgestaan bij de relatie tussen de RvC, bestuur en directie en zijn aandachtspunten benoemd die nodig zijn voor een goede landing van de nieuwe bestuurder en de nieuwe RvC-leden.

Integriteit en onafhankelijkheid

De leden van de RvC voldoen aan de criteria voor onafhankelijkheid. Enkele commissarissen kunnen door hun beroep of nevenfuncties te maken krijgen met belangenverstrengeling in de zin van de Governancecode. Als dat nodig is, kunnen commissarissen gebruikmaken van hun verschoningsrecht; dan onthouden ze zich van een mening of stemming. Dit heeft zich in 2020 niet voorgedaan.

Permanente educatie

In het kader van de regels voor permanente educatie moet elke commissaris elke twee jaar minimaal 10 PE-punten halen. De leden van de RvC voldoen ruimschoots aan deze eis.

De Key faciliteert individuele opleidingen van commissarissen. In oktober 2020 heeft een gezamenlijke educatieactiviteit met andere Amsterdamse raden van commissarissen plaatsgevonden waarmee 2 PE-punten zijn behaald.

De commissarissen dragen ook bij aan de kennisontwikkeling van collega’s in het land door het verzorgen van onderdelen van leergangen en deelname aan werkgroepen van de VTW (vereniging van toezichthouders in woningcorporaties).

PE-punten van de leden van de Raad van Commissarissen

Naam

PE-punten 2020

PE-punten 2019

Totaal PE-punten
2019 - 2020

Hans Amman

9

13

22

Guusje ter Horst

10

3

13

Peter Ploegsma

4

10

14

Emile Spek

5

14

19

Ruth Kervezee

2

13

15

Esther Stomphorst

8

15

23

Werkgeversrol bestuurder

De RvC is verantwoordelijk voor een goed bestuur van De Key. Dat gebeurt onder meer door een jaarlijkse evaluatie met de algemeen directeur-bestuurder. De remuneratiecommissie bereidt dit voor en spreekt vooraf met de algemeen directeur-bestuurder en met de RvC. Het beoordelingsgesprek vindt plaats op basis van het opgestelde beoordelingskader dat onderdeel is van de Visie op bestuur en toezicht. Jaarlijks worden nieuwe afspraken gemaakt op basis van deze visie en het jaarplan van De Key.

Leon Bobbe heeft aangegeven per 1 april 2021 gebruik te gaan maken van zijn pensioen. In februari 2021 is het jaarlijkse beoordelingsgesprek gecombineerd met een eindgesprek.

Karin Verdooren is met ingang van 1 april 2021 benoemd als algemeen directeur-bestuurder van De Key. Hiertoe is in overleg met de directie en de OR een profiel opgesteld. Er is een wervings- en selectiebureau ingeschakeld, dat op basis daarvan de voorselectie heeft gedaan. Vervolgens zijn gesprekken gevoerd met de selectiecommissie, de directieleden, de ondernemingsraad, huurdersvereniging Arcade en de voltallige raad van commissarissen

Verantwoording honorering RvC en bestuurder

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is van toepassing op Woonstichting De Key. Niet alleen de topfunctionarissen zijn hieraan gebonden maar ook de toezichthouders.

Vanuit de WNT gelden individueel toepasselijke bezoldigingsmaxima. Voor 2020 is de maximale vergoeding voor RvC-leden vastgesteld op € 20.100 en voor de voorzitter van de RvC geldt een maximale bezoldiging van € 30.150. De RvC van De Key volgt de beroepsregel van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). Deze bedragen liggen onder de normbedragen van de WNT en daarmee wordt voldaan aan de wettelijke voorschriften van de WNT. In 2020 was de vergoeding voor leden van de RvC € 17.750 per jaar en voor de voorzitter € 26.550 per jaar (klasse I, exclusief btw). De totale beloning van de RvC ging van € 111.344 in 2019 naar € 114.138 in 2020 (exclusief btw). De Key heeft de leden van de raad van commissarissen geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke verstrekt.

Het voor Woonstichting De Key toepasselijke bezoldigingsmaximum voor de bestuurder is in 2020 € 201.000. Dit bedrag is overeenkomstig klasse H bezoldigingsmaximum woningcorporaties. In 2020 bedroeg de beloning van de bestuurder € 200.988. Er zijn geen variabele componenten. De algemeen directeur-bestuurder heeft geen persoonlijke leningen of garanties en dergelijke gekregen. Bij zijn aanstelling is een ontslagvergoeding volgens kantonrechtersformule afgesproken binnen de regels van de WNT. De pensioenregeling is volgens de cao.

Wet normering topinkomens

De binnen de organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang van 1 januari 2019).   

Werkwijze en overlegstructuur

Commissies

De RvC heeft drie commissies die de vergaderingen en de besluitvorming voorbereiden. Zij houden de raad op de hoogte van hun beraadslagingen en bevindingen via verslagen en door de inhoud van vergaderingen terug te koppelen. Voor alle commissies zijn reglementen opgesteld.

De remuneratiecommissie adviseert de raad over taken, prestatieafspraken, de beloning van de algemeen directeur- bestuurder van De Key en het beloningsbeleid van de RvC. De commissie voert de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de algemeen directeur-bestuurder. De commissie is hiervoor eenmaal bijeengekomen. Daarnaast spreekt de voorzitter van de RvC de bestuurder om de vergaderingen voor te bereiden.

De commissie Vastgoed & Wonen adviseert de raad over vastgoedprojecten en de onderwerpen die gerelateerd zijn aan wonen en verhuurbeleid. In 2020 hebben zeven vergaderingen plaatsgevonden. De commissie overlegt met de directeur Vastgoed, de directeur Wonen en de algemeen directeur-bestuurder. De commissie heeft in 2020 bijzondere aandacht besteed aan onderhoud, kwaliteitsbeleid en investeringen in bestaande bouw, de productieagenda en de relatie met de huurders.

De auditcommissie heeft in 2020 zeven keer vergaderd samen met de algemeen directeur-bestuurder, de directeur Financiën & Control en de manager Planning & Control (financiële control-functie). Bij de voorbereiding van de jaarstukken en de managementletter waren de externe accountants aanwezig. Bij de bespreking van de interne auditrapportages was de Interne auditmedewerker aanwezig. Belangrijke onderwerpen in deze commissie waren de rapportages, inclusief de nieuwe opzet daarvan, de OOB-status, risicomanagement, de overdracht van het bezit in Zandvoort, fiscaliteit en inkoop- en spendanalyses.

Vergaderingen en besluitvorming RvC

In 2020 heeft de RvC zeven keer vergaderd. Voorafgaand aan elke vergadering heeft de raad intern overleg, zonder bestuurder en directie. De februarivergadering was een heidag. Hier kwamen diverse thema’s aan de orde: stand van zaken van de strategische koers en wat we nog op ons af zien komen, actualisatie van de portefeuillestrategie, het ICT-landschap en de dienstverlening.

De RvC heeft in 2020 28 besluiten goedgekeurd:

  • (Meerjaren)begroting 2021-2025, jaarplan 2021, jaarstukken 2019 van Lieven de Key en Lieven de Stad.

  • Verkopen en verkoopplannen: overdracht portefeuille Zandvoort aan Pré Wonen, verkoopplan seniorencomplexen.

  • Projecten en investeringen: Crossover, Nieuwe Keizersgracht, Startblok Zeeburg, Depunt, programma brandveiligheid/plaatsing rookmelders, August Allebéplein en Prins Hendrikkade 189.

  • Nevenstructuur: Verkoop van VvE Beheer Amsterdam B.V. kapitaalstorting in Far West Holding B.V., opheffen van Far West Holding B.V. en Far West Projecten B.V.

  • Governance: treasuryjaarplan, jaarlijkse limieten, benoeming nieuwe bestuurder, herbenoeming commissaris, benoeming twee nieuwe commissarissen, beloning RvC, samenstelling RvC-commissies, opdracht visitatie.

  • Actualisatie portefeuillestrategie.

  • Vaststellingsovereenkomst Erfpacht en afschrijvingen met de Belastingdienst.

Inhoudelijk toezicht

De omgeving waarin wij werken, blijft sterk in beweging. Dit stelt De Key steeds voor nieuwe grote uitdagingen. De Key speelt hier op in met een sterke positionering en met aanpassingen van de organisatie. Ook in dit jaar waarin corona grote impact had, is de dienstverlening zo goed mogelijk doorgegaan. De raad is door de directie goed op de hoogte gehouden, mede door middel van de nieuwsbrieven aan de organisatie.

De raad ziet het evenwicht tussen verkopen, investeren en onderhoud als een uitdaging. De omvangrijke nieuwbouwportefeuille draagt bij aan het verstevigen en zichtbaar maken van de koers en de keuze voor woonstarters. Er is hierbij steeds aandacht voor het blijven voldoen aan alle ratio’s, waarbij voor De Key met name de ICR van belang is. Nieuwe fiscale regels, de verhuurderheffing en de opgave in de energietransitie maken dit niet gemakkelijk.

De raad staat achter de koers en de bijbehorende aandacht voor woonstarters, maar blijft ook benadrukken dat de positie van de zittende huurders en de dienstverlening aan de huurders belangrijke thema’s zijn. Hieraan wordt regelmatig aandacht besteed. De raad heeft hierover ook gesproken met het bestuur van huurdersvereniging Arcade. Het is belangrijk dat De Key in verbinding blijft met de zittende huurders en onnodige zorgen wegneemt.

Regelmatig besprak de raad onderwerpen rond volkshuisvesting en bedrijfsvoering. Daarbij was specifiek aandacht voor de projectenportefeuille, onderhoud van de bestaande voorraad en verbeterprojecten, de voorbereiding van de overdracht van het bezit in Zandvoort en de relatie en communicatie met de huurders. Ook kwamen actualiteiten aan de orde zoals onderwerpen die leven bij gemeenten waarin De Key werkzaam is, bij huurders en bij andere belanghebbenden.

De raad heeft zich in een aantal onderwerpen verder verdiept op basis van presentaties door de betrokken medewerkers van De Key. Dit betrof onder andere brandveiligheid, loden leidingen, woonbeleid, ICT, portefeuillestrategie en de overdracht van het bezit van De Key in Zandvoort.

Risicomanagement is een specifiek aandachtspunt van de raad. De raad spreekt eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van bestuur en directie met de manager Planning & Control en de medewerker Audit & Interne beheersing.

Het toezicht op de verbindingen had aandacht van de raad. Het aantal verbindingen wordt gestaag afgebouwd, zodat de structuur eenvoudiger wordt.

Overleg met belanghebbenden

De voltallige RvC was aanwezig bij een (digitale) bijeenkomst met de raden van commissarissen van andere Amsterdamse woningcorporaties. Deze bijeenkomst was door de RvC van De Key samen met de Federatie van Amsterdamse Woningcorporaties georganiseerd en had als thema de (financiële) middelen van woningcorporaties in relatie tot de duurzaamheidsopgave.

Begin 2021 spreekt de RvC in het kader van de vierjaarlijkse visitatie met de visitatiecommissie. In de voorbereiding van de visitatie is in de raad besproken welke partijen als belanghebbenden worden beschouwd.

Externe accountant

Na een selectietraject in 2019 is gekozen voor accountant KPMG en is opdracht verstrekt voor de controle van de jaarstukken 2019 tot en met 2022. Bij de vergadering in juni was KPMG aanwezig voor overleg over de jaarrekening 2019. Dit gesprek vond gedeeltelijk plaats buiten aanwezigheid van bestuur en directie. KPMG heeft naast de reguliere werkzaamheden voor de controle van de jaarrekening één andere controleopdracht (subsidieverklaring) verricht.

Namens de Raad van Commissarissen

Amsterdam, 25 juni 2021

Hans Amman

Voorzitter RvC