Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Huuraanpassingsbeleid

Naast energiekosten, ziektekosten en gemeentelijke belastingen is de huur voor onze bewoners een flinke kostenpost. Voor De Key vormt de huur van onze woningen een belangrijke bron van inkomsten. Hiermee bekostigen wij een groot deel van de volkshuisvestelijke ambities. Met ons huuraanpassingsbeleid zoeken we naar een balans tussen de benodigde inkomsten en de draagkracht van verschillende groepen huurders. De manier waarop we dat doen hebben we in 2020 aangepast. De kern van dat beleid blijft: meer mensen met een laag inkomen betaalbaar laten wonen. Daarbij is een systematiek gemaakt die meerjarig te gebruiken is.

Huursombenadering

Het is ons beleid om de volledige toegestane huursomstijging te realiseren. Bij de huurverhoging in 2020 zijn we uitgegaan van een stijging van 3,1%. Dat is gerealiseerd.

Jaarlijkse huurverhoging 2020

De jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2020 was afhankelijk van het huishoudinkomen én de huurprijs die huurders op dat moment betaalden in relatie tot de maximale huur. De maximale huur weerspiegelt de kwaliteit van de woning. Vooral mensen die al lang huren bij De Key betalen veel minder dan hun buren die er kortgeleden zijn komen wonen. Daarom kregen die woningen een hogere huurverhoging. Zo zorgt De Key voor een verdeling van de huurverhoging en worden de verschillen kleiner.

 Voor woningen met een huur tot € 663 gold de volgende berekening:

  • Huidige huur < 65% van de maximale huur: 3,8%

  • Huidige huur >= 65% en < 85% van de maximale huur: 3,3%

  • Huidige huur >= 85% van de maximale huur: 3,0%

Sociale huurwoningen met een huur tussen € 663 en € 736 kregen een huurverhoging van maximaal inflatie (2,6%). Ook huurders met een huurcontract voor bepaalde tijd kregen een huurverhoging op inflatieniveau. Hun aanvangshuur was passend gezien hun inkomen en er zijn mogelijkheden om huurtoeslag te krijgen. Met deze huurverhoging volgen we dus de aanpassingen rondom passend toewijzen en huurtoeslag.

In Zandvoort was de huurverhoging ook afhankelijk van de maximale huurprijs van de woning. Dit is in lijn met de geldende afspraken met de gemeente en het HPZ.

Amsterdam en Diemen

Huidige huur als percentage van maximale huur*

Huidige huur < hoge aftoppingsgrens
(€ 663,40)

Huidige huur ≥ hoge aftoppingsgrens
(€ 663,40)

Huidige huur ≥ liberalisatiegrens +€1
(€ 738,14)

≥ 85% van de maximale huur

3,0%

2,6%

0%

≥ 65% - 85% van de maximale huur

3,3%

2,6%

0%

< 65% van de maximale huur

3,8%

2,6%

0%

Zandvoort

Huidige huur als percentage van maximale huur*

Huidige huur < liberalisatiegrens + €1 (€ 738,14)

Huidige huur ≥ liberalisatiegrens + €1 (€ 738,14)

≥ 80% van de maximale huur

2,6%

0%

< 80% van de maximale huur

3,1%

0%

  • * Het gaat hier om de maximale huur volgens het wettelijke woningwaarderingsstelsel.

Alle huurders met een inkomen boven € 43.574 hebben een huurverhogingsvoorstel tot 6,6% gekregen. Deze huurverhoging gold in alle gemeenten.

In 2020 kreeg 96% van onze zelfstandige huurders een huurverhoging, een groep van 4% heeft geen huurverhoging gekregen. Dit is inclusief de huurders uit het woonlastenakkoord 2020.

Huurverhoging bij zelfstandige sociale huurwoningen per 1 juli 2020

Huurverhoging

Aantal sociale
huurcontracten zelfstandige woningen

Totaal (%)

Huurverlaging (incl. verlaging uit rappelprocedure)

174

0,7%

0%

702

3,0%

≤ 2,6% (inflatie)

6.286

26,7%

≤ 3,8%

14.481

61,5%

≤ 6,6%

1.888

8,0%

Totaal

23.531

100%

Huurverhoging bij onzelfstandige eenheden

Huurverhoging

Aantal contracten van onzelfstandige woningen

Totaal (%)

0%

16

1%

> 0% en ≤ 2,6%

971

33%

> 2,6% en ≤ 4,1%

1.947

66%

Totaal

2.934

100%

Woonlastenakkoord 2020

In het woonlastenakkoord uit 2016 van de gemeente Amsterdam, de Huurdersvereniging Amsterdam en de woningcorporaties zijn afspraken gemaakt over passende huur. De regeling Passende Huur is er voor mensen die lange tijd een laag inkomen hebben én een hoge huur voor hun woning betalen. De gemeente Amsterdam heeft begin 2020 de gegevens van de betreffende huurders aangeleverd. Bij deze huurders heeft De Key de huurprijs per 1 juli 2020 verlaagd naar de geldende lage (€ 619,01) of hoge (€ 663,40) aftoppingsgrens.

Resultaat woonlastenakkoord

Bedragen € / per maand

 

Aantallen

Totaal huurverlaging

4.188,99

 

Toewijzingen

188

Gemiddelde huurverlaging

18,95

 

Afwijzingen

16

Minimale verlaging

0,03

 

Bevriezingen

33

Maximale verlaging

127,69

 

Totaal

237

In totaal hebben we per 1 juli 2020 bij 188 huurders de huurprijs verlaagd met een totaalbedrag van € 4.188,99. Bij 33 huurders is de huurprijs bevroren. Zie voor meer informatie ook www.amsterdam.nl/pakjekans.

Bezwaar tegen de huurverhoging

In 2020 ontving De Key 445 bezwaren tegen de huurverhoging. Hiervan waren er 65 gericht tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging en 380 tegen de reguliere huurverhoging. Het aantal bezwaren steeg met 203 ten opzichte van 2019. Dit kwam mede door corona en de landelijke oproep van huurdersorganisaties om vanwege corona geen huren te verhogen. Van de 445 bezwaren werden er 268 direct met de huurder afgehandeld. 177 zaken zijn ter beoordeling doorgestuurd naar de Huurcommissie.

Bezwaren huurverhoging

Ontvangen bezwaren van huurders met een sociaal huurcontract

Totaal

Tegen inkomensafhankelijke huurverhoging

%

Tegen reguliere huurverhoging

%

2020

445

65

15%

380

85%

2019

242

116

48%

126

52%