Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Huurachterstanden

Wij streven ieder jaar naar een zo laag mogelijke huurachterstand en willen zo min mogelijk uitzettingen op basis van huurachterstand. De huurachterstanden van 2020 zijn vergelijkbaar met de cijfers van 2019. Dit is opvallend gezien de coronacrisis. Als huurders aangaven betaalproblemen te hebben, zochten we gezamenlijk naar een maatwerkoplossing. Waar nodig hebben we huurders doorverwezen naar maatschappelijke dienstverleners om extra zorg te bieden. 

Ook dit jaar is het gelukt om de huisuitzettingen op basis van huurachterstand te verminderen. De Amsterdamse corporaties spraken af om geen uitzettingen te doen als de coronacrisis de oorzaak was. Hierdoor is het aantal uitzettingen wegens huurschuld gehalveerd ten opzichte van 2019. Maar ook de consequente werkwijze die we hanteren in ons incassoproces heeft bijgedragen. We hebben scherpe, heldere kaders maar kijken op maat naar de persoonlijke situatie. 

Huurachterstand zittende huurders en ontruimingen huurschuld

Gemeente

Jaar

Huurachterstand
(% van bruto jaarhuur)

Ontruimingen
huurschuld

Jaar

Huurachterstand
(% van bruto jaarhuur)

Ontruimingen
huurschuld

Amsterdam

2020

0,82%

9

2019

0,81%

23

Diemen

2020

0,75%

5

2019

1,23%

7

Zandvoort

2020

0,70%

0

2019

0,70%

1

 

Jaar

Ontruimingen
huurschuld

Jaar

Ontruimingen
huurschuld

Sociale huurwoningen

2020

7

2019

15

Studentenhuisvesting

2020

7

2019

16

Vrije sector

2020

0

2019

0

Totaal

 

14

 

31

Vroegsignalering

We werken samen met andere organisaties om schuldproblematiek grondig aan te pakken. In 2020 zijn samenwerkingsverbanden geïntensiveerd met maatschappelijke dienstverleners en andere corporaties. In het Convenant Vroegsignalering staan afspraken met de gemeente Amsterdam om woningontruimingen vanwege huurachterstand te voorkomen. Dit doen we door betalingsproblemen zo vroeg mogelijk te signaleren en door hulp aan te bieden. Huurders met huurschulden krijgen ondersteuning, waarbij ook aandacht is voor andere schulden en problematiek.

Huren zonder zorgen

Om huurachterstanden van jongeren te verminderen of zelfs te voorkomen, is in 2019 het project Huren zonder zorgen gestart. Hierbij werken we samen met het Nibud, de Hogeschool van Amsterdam en enkele andere corporaties. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij Huren zonder zorgen gaat het om bewustwording van veranderingen in de financiële situatie als een jongere zelfstandig gaat wonen. Daarnaast ondersteunen we jongeren met besparingstips, een check op beschikbare toeslagen (zoals huurtoeslag en zorgtoeslag) en vrijstellingen (bijvoorbeeld voor gemeentelijke heffingen). Helaas heeft Huren zonder zorgen vertraging opgelopen vanwege corona. Maar we hopen in juni 2021 de eerste huurders een tool aan te kunnen bieden die ze meer inzicht geeft in hun financiële situatie. Eind 2021 evalueren we of de inzet bijdraagt aan het verminderen van huurachterstanden bij jongeren.

 Betalingsachterstanden bedrijfsonroerendgoed (BOG)

De betaalachterstand in onze BOG-portefeuille is in 2020 meer dan verdubbeld. Van 1,41% achterstand in januari naar 2,98% in december. Vooral horecaondernemers, sportscholen en ondernemers met contactberoepen zijn in 2020 getroffen door de coronacrisis. Maar ook ondernemers die sterk afhankelijk zijn van de horeca, het (dag)toerisme en passanten hebben het zwaar. Eind 2020 ontstond een nieuwe hulpvraag vanuit bedrijven die hun kantoor door het vele thuiswerken niet of nauwelijks meer gebruiken.

We hebben 108 dossiers van BOG-huurders met maatwerk afgehandeld. Denk hierbij aan uitstel van betaling, een betalingsregeling, tijdelijke huurverlaging of voortijdige beëindiging van een huurovereenkomst met wederzijds goedvinden.

Eind 2020 liepen er drie deurwaarderszaken. We zijn erg terughoudend met het doorzetten van zaken naar het incassobureau. Ook huurders die zich niet bij De Key hebben gemeld met een hulpvraag en huurders die niet tijdig de huur hebben betaald, zijn niet voor incasso doorgezet. Boetes of rentes zijn niet in rekening gebracht.

BOG-huurders met betalingsproblemen door corona