Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Verkoop

Door woningen te verkopen, is geld beschikbaar voor onze nieuwbouwdoelstellingen en om leningen af te lossen. Daarnaast komen we met woningverkoop tegemoet aan de veranderende woonwensen van de samenleving. We bevorderen met verkoop de keuzemogelijkheden en de doorstroming van bewoners en woningzoekenden.

Verkopen uit bestaand bezit

In 2020 heeft De Key vanuit de toegelaten instelling 171 woningen en 39 parkeerplaatsen verkocht. Van de 171 woningen zijn er 10 aan zittende huurders verkocht. Van deze kopers wonen 8 in Amsterdam en 2 in Zandvoort.

Aantal verkopen bestaand bezit in 2020

Bedrijf

Type

Amsterdam

De Bilt

Taakoverdracht
Zandvoort

Totaal

De Key DAEB

Zelfstandige woningen

168

 

2.451

2.619

 

Onzelfstandige woningen

0

20

0

20

 

Maatschappelijk onroerend goed

0

 

1

1

 

Woonzorg

0

 

49

49

De Key niet-DAEB

Zelfstandige woningen

3

 

104

107

 

Bedrijfsonroerendgoed

0

 

11

11

 

Kast/Box

0

 

40

40

 

Parkeren

39

 

328

367

Lieven de Stad

Zelfstandige woningen

15

 

0

15

 

Bedrijfsonroerendgoed

4

 

0

4

 

Parkeren

3

 

0

3

Totaal

 

232

20

2.984

3.236

Verkoop woningen per gebied

Complexmatige verkopen

We geven invulling aan de portefeuillestrategie van De Key door vastgoed en ontwikkelposities die niet passen in de portefeuille af te stoten. De opbrengst investeren we in starterswoningen binnen of net buiten de ring A10.

Verkocht en geleverd

Type

De Bilt

Taakoverdracht
Zandvoort

Eindtotaal

Zelfstandige woningen

 

2.557

2.557

Onzelfstandige woningen

20

0

20

Bedrijfsonroerendgoed

 

11

11

Parkeren

 

328

328

Kast/Box

 

0

0

Overig

 

88

88

Totaal

20

2.984

3.004

Omdat De Key zich richt op woonstarters, willen we 15 seniorencomplexen verkopen aan een of meerdere collega-corporaties. In september 2020 is hiervoor een tender gestart. Als deze tot resultaat leidt, zullen de complexen in 2021 en/of 2022 van eigenaar wisselen. Eind 2020 zijn De Plint (een portefeuille BOG-objecten) en het drijvende complex De Bonte Zwaan (kantoorruimtes en een broedplaats) via een openbare tender verkocht. Na goedkeuring van de betrokken stakeholders worden beide transacties in de loop van het eerste kwartaal van 2021 afgerond.

Verkoopomzet

Met de totale verkopen exclusief de taakoverdracht in Zandvoort aan Pré Wonen in 2020 was € 70 miljoen gemoeid. In 2019 was dat € 68 miljoen exclusief de complexmatige verkopen Hillegom, Oetgenstraat en Lieven fase 7. De geprognosticeerde verkoopomzet in de meerjarenbegroting 2020 bestaat uit een omzet van € 67 miljoen via de individuele verkoop van woningen en € 36 miljoen omzet uit complexmatige verkopen. De verkoopomzet uit de verkoop van individuele woningen is gerealiseerd. De complexmatige verkopen zijn niet gehaald. Dit komt onder andere doordat het aantal seniorenwoningen en bedrijfsonroerendgoed dat we complexmatig verkopen is achtergebleven. De processen zijn ingewikkeld en daardoor lastig te voorspellen. Ook de coronacrisis heeft invloed gehad op het in de markt zetten van objecten. Met de kasstromen sturen we op balans tussen voortgang van investeringen en de voortgang van complexmatige verkopen. Zie voor een nadere toelichting het hoofdstuk Financiële continuïteit.