Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kwaliteit in buurten en wijken

Vertaling ruimte voor beweging naar woonconcepten

De Key staat voor een toegankelijke en dynamische stad. We ontwikkelen woonconcepten waarin verschillende doelgroepen (woonstarters, statushouders, kwetsbare doelgroepen) samen in één complex wonen. Via bijvoorbeeld community-vorming werken we actief aan verbinding tussen deze woonstarters om zo de leefbaarheid en sociale cohesie te vergroten. Het programmateam Woonconcepten levert hier een bijdrage aan. Door het vertalen van woonwensen van de doelgroep vinden jongeren bij ons een plek waar ze zichzelf kunnen ontwikkelen en tegelijkertijd worden gestimuleerd om eigenaarschap te pakken over hun leefomgeving.

Bij de startblokprojecten is een evaluatie uitgevoerd naar de werking van het concept op de gebieden betrokkenheid, eigenaarschap en respect. Door de leerervaringen groeit het startblokconcept nog steeds. Ze leiden tot verbeteracties bij de huidige startblokken en de ontwikkeling van nieuwe startblokken op Zeeburgereiland en in de Wormerveerstraat.

Daarnaast experimenteren we met nieuwe vormen van beheer en community-vorming. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van innovatieve voorzieningen zoals een community-app en een locker voor pakketbezorging. Ook denken we na over passende invulling van collectieve ruimtes in nieuwbouwproject Lieven. Input van onze doelgroep halen we op via de actieve bewonersverenigingen of -commissies binnen onze complexen. Ook organiseren we panelgesprekken en we doen gerichte uitvragen met enquêtes onder bewonersgroepen.

Aspecten bij ontwikkeling van woonconcepten

Leefbaarheid

Aan leefbaarheid is in 2020 gemiddeld € 102 per sociale huurwoning uitgegeven. In 2019 was dat gemiddeld € 94. Leefbaarheid in complexen is een gedeelde verantwoordelijkheid van De Key en de huurders. We zijn zorgvuldig in onze leefbaarheidsuitgaven en voeren vooral projecten uit om complexen veilig, heel en schoon te houden. Door de coronamaatregelen hebben wij niet alle buurtinitiatieven kunnen uitvoeren. Gelukkig hebben wij wel diverse tuinen kunnen renoveren. In stadsdeel Noord zijn camera’s geplaatst en er is een wedstrijd gehouden wie de schoonste gang heeft. Daarnaast hebben we op verzoek van bewonerscommissies schoonmaakprogramma’s aangepast op de mate van vervuiling. Op verzoek hebben wij overleg gehad met diverse bewonerscommissies over leefbaarheidskwesties.

Vereniging van Eigenaren (VvE)

De Key wil haar huurders in VvE-bezit meer betrekken bij beslissingen over de leefomgeving. We nodigen bewonerscommissies uit voor VvE-vergaderingen, vragen actief om input voor de vergaderingen en koppelen door middel van een nieuwsbrief terug wat er is besproken en wat er staat te gebeuren. Meer participatie van huurders moet leiden tot grotere klanttevredenheid en anticipeert op de verwachte nieuwe wetgeving voor gemengd eigendom waarin huurders een grotere rol krijgen.

Na aankondiging van de eerste lockdown heeft De Key bij de VvE's geadviseerd om de algemene ledenvergaderingen digitaal te houden. Wij vonden het belangrijk juist onder de ontstane omstandigheden het contact met mede-eigenaren vast te houden. Vergaderingen zijn online doorgegaan zodat noodzakelijk onderhoud kon worden uitgevoerd. Uiteindelijk hebben wij met bijna alle VvE’s vergaderd en de huurders geïnformeerd over de besproken onderwerpen.