Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kerncijfers organisatie

 

2020

2019

Gewogen gemiddelde aantal fte met een vast en tijdelijk dienstverband

313

301

Aantal medewerkers met een vast en tijdelijk dienstverband (einde boekjaar)

333*

323

Gemiddelde leeftijd

46

47

Gemiddelde diensttijd

12

13

Verhouding man/vrouw

59% - 41%

61% - 39%

Ziekteverzuim (incl. langdurig ziekteverzuim)

3,9%

5,0%

Aantal meldingen kortdurend ziekteverzuim < 5 dagen

216

307

  • * Van 3 medewerkers is het contract omgezet van tijdelijk naar vast, ze tellen daardoor dubbel mee.

Wijzigingen personeelsbestand

In 2020 zijn 52 medewerkers (15,6%) in dienst gekomen. Totaal hebben 39 medewerkers (11,7%) De Key verlaten. Van 3 medewerkers is het contract omgezet, ze tellen daardoor dubbel mee. Het totaal aantal medewerkers is gestegen tot 333 (eind 2020).

De groei van het aantal fte is met name bij Wonen en Directie & Staf. Bij Wonen is dit een investering in meer aandacht voor medewerkers door het aanstellen van extra teamleiders binnen het Klantteam. Daarnaast is er een (tijdelijke) uitbreiding van operationele functies. De verhoging van het aantal fte bij Directie & Staf volgt uit de toename van het aanbod van werk vanwege de OOB-status, de verdere professionalisering van organisatieontwikkeling en onze ambities om bijvoorbeeld het Kenniscentrum van Woonstarters inhoud te geven.

Fte per bedrijfsonderdeel

 

Gemiddeld fte 2020

Gemiddeld fte 2019

Directie & Staf

73,9

66,5

Financiën & Control

27,5

30,4

Wonen

164,3

152,7

Vastgoed

47,4

46,6

Totaal gemiddeld aantal fte’s

313

296

Leeftijdscategorieën 2020

De vijf leeftijdscategorieën zijn mooi in samenhang. De inspanning van de afgelopen vier jaar om meer jongvolwassenen te werven is aardig gelukt. Het aandeel van leeftijdscategorie 18-35 vormt bijna een kwart van het geheel en is met 5% toegenomen ten opzichte van vorig jaar.

Tijdelijke contracten

Het aantal tijdelijke contracten is bijna verdubbeld vergeleken met 2018. De Key kiest ervoor om tijdelijke contracten aan te bieden. We zijn in 2020 overgegaan op contracten van drie jaar in plaats van contracten met een looptijd van vijf jaar. Hiermee komen we tegemoet aan de wens van de OR en brengen we ons beleid in overeenstemming met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

Aantal tijdelijke contracten

 

2020

2019

2018

1-2 jaar

41

20

24

3-5 jaar

41

36

22

Totaal

82

56

46

Ziekteverzuim

Het verzuim is vergeleken met 2019 aanmerkelijk gedaald. Het verzuimcijfer ligt ruim onder het landelijk gemiddelde van alle bedrijfstakken. Deels is dit te verklaren doordat het aandeel langdurig verzuim is afgenomen. Een aantal collega’s was in 2020 twee jaar ziek. Na twee jaar eindigt de ziektetermijn. Niet alle medewerkers zijn volledig hersteld. Twee medewerkers zijn ingestroomd in de IVA-regeling van het UWV.

Thuiswerken is waarschijnlijk ook een factor die meeweegt in het lagere verzuimpercentage. Kennelijk is het makkelijker om ondanks fysiek of mentaal ongemak, de productiviteit in de thuisomgeving aan te passen waardoor een ziekmelding achterwege blijft. Het wegvallen van woon-werkverkeer versterkt dit mogelijkerwijs.

Corona heeft tot op heden gelukkig geen levens geëist bij De Key. Wel zien we dat in de tweede helft van het jaar meer medewerkers een positieve uitslag hebben in vergelijking met de eerste golf. Dit is een landelijke trend. In totaal is rond de 10% van de medewerkers geconfronteerd met een positieve uitslag. Op een enkeling na was er sprake van slechts lichte griepachtige klachten. Voor zover dit is vast te stellen, was er geen sprake van een besmettingsbron binnen De Key.