Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Ondernemingsraad

Het afgelopen jaar was voor de ondernemingsraad (OR) een jaar waar veel werd gevergd van de ondernemingsraadleden. In tegenstelling tot voorgaande jaren werd de ondernemingsraad bij vele instemmings- en adviesverzoeken vroegtijdig betrokken. De OR heeft dit jaar een extra inspanning verricht om de twee vacante vacatures in te vullen. Dit jaar heeft Deborah Kamman ons versterkt. De andere vacature is nog niet ingevuld. Wij doen een beroep op het management van De Key om ons hierin te ondersteunen. Het is immers ook in hun belang dat er een goede OR bestaat.

De samenwerking met de bestuurder is afgelopen jaar fijn te noemen. De bestuurder en de voorzitter van de OR spreken elkaar elke drie weken. De OR komt regelmatig bij elkaar, afwisselend zonder en met de bestuurder en een collega van P&O. Zorgvuldig worden de bedrijfsbelangen en de personeelsbelangen behartigd.

 De belangrijkste onderwerpen waren dit jaar:

  • Corona: Hoe De Key hiermee om is gegaan en welke maatregelen er genomen zijn.

  • Zandvoort: De overdracht van het bezit en de overgang van een aantal collega’s in Zandvoort naar woningcorporatie Pré-Wonen. Mede door de commissie Zandvoort, bestaande uit twee OR-leden en twee personeelsleden van team Zandvoort, en de samenwerking met de bestuurder en de projectmanager van De Key is dit een soepele overgang geworden.

  • Huisvesting Turbinestraat en Hoogte Kadijk: Naar aanleiding van de kantoortoets (BIO-rapportage) van de OR heeft het huisvestingsteam extra werkzaamheden uitgevoerd om het kantoorpand aan de Turbinestraat te laten voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Mede hierdoor is de uitgevoerde risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) en het daarbij behorende plan van aanpak soepel verlopen.

  • Personeels- en aannamebeleid: Het afgelopen jaar is er tussen de OR en de bestuurder intensief contact geweest over het vaststellen van het aanname- en ontwikkelingsbeleid. De OR en de bestuurder hebben overeenstemming bereikt over de lengte van de contracten en het moment van aanbieden van een vast contract. Er is besloten om de maximale duur van een contract voor bepaalde tijd van vijf naar drie jaar terug te brengen. Dit sluit aan bij de wens van de OR en is in overeenstemming met de nieuwe CAO. Er wordt nu nog gewerkt aan meer duidelijkheid over de omgang met nog lopende vijfjaarscontracten en de wijze waarop wordt beoordeeld dat tijdelijke contracten kunnen worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Zodra die duidelijkheid er is, kan het aanname- en ontwikkelingsbeleid (in het eerste kwartaal van 2021) worden vastgesteld.

Vroegtijdige informatie

De OR ontvangt soms informatie waarover ze graag eerder was geïnformeerd, zoals het afschaffen van de poolauto’s. De OR heeft de vraag van de directie ontvangen om mee te denken over een mogelijke verandering van Arbodienst. Twee OR-leden zijn hiervoor beschikbaar. Het gesprek heeft nog niet plaatsgevonden.

Gebruikmaken van initiatief

De OR heeft dit jaar gebruikgemaakt van haar initiatief ten behoeve van de thuiswerkvergoeding. In overleg met de bestuurder is uiteindelijk voor alle medewerkers van De Key een eindejaar bonus van € 200 netto afgesproken.

OR betrokken bij voorgenomen besluiten

Andere onderwerpen waar de OR bij betrokken is en haar goedkeuring aan heeft gegeven, zijn aanvullende arbeidsvoorwaarden 2020, herindeling Staf en Financiën & Bedrijfsvoering, herinrichting van de klantteams Wonen, efficiëntere indeling Vastgoed en de tijdelijke regeling woon-werkverkeer.

Ook is de OR direct betrokken geweest bij het uitvoeren van de risico-inventarisatie en evaluatie van het kantoor Spaarndammerstraat. De RvC heeft ons betrokken bij het aanstellen van een nieuw RvC-lid en de nieuwe directeur-bestuurder.

De OR heeft een eigen pagina op intranet waar de verslagen van de OR-overleggen staan. Hierin kunnen medewerkers lezen wat er het afgelopen jaar is besproken. Dit zijn zowel de interne overleggen als de overleggen met de bestuurder. Ook staat hier informatie over de samenstelling van de OR en hoe de procedure is voor deelname aan de OR.

De OR maakt zich zorgen over het feit dat er weinig tot geen animo is binnen de organisatie om zitting te nemen in de OR. Komend jaar loopt de zittingsduur van een aantal OR-leden af.

Samenstelling ondernemingsraad eind 2020

Naam

Functie

Hans Joosten

Voorzitter

Lia Ent

Secretaris

Floor Grotendorst

Vice-voorzitter

Mario te Slaa

Lid

Gert Wolters

Lid

Eddy Groottes

Lid

Sharab Zargar

Lid

Karin Nies

Lid

Paul Kerkhoven

Lid

Deborah Kamman

Lid

Vacant