Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Afbouw risico's in de verbindingen

Eind 2020 is het aantal verbindingen teruggebracht tot 18. De versobering van de structuur en daarmee de afbouw van risico's werd bereikt door:

  • De verkoop van de aandelen van VVE Beheer Amsterdam B.V. aan een externe partij.

  • Het opgeven van de bestuurszetel in Stichting Woonservice Kennemerland na de taakoverdracht in Zandvoort van De Key naar Pré Wonen.

Daarnaast is in 2020 besloten om de vennootschappen Far West Projecten B.V en Far West Holding B.V. te liquideren. Deze liquidatie zal in 2021 worden geëffectueerd. Begin 2021 heeft de Autoriteit woningcorporaties toestemming gegeven om vanuit de toegelaten instelling vermogen te storten in Far West Holding B.V. Deze kapitaalstorting is nodig om financiële verplichtingen tussen groepsmaatschappijen te vereffenen voordat de vennootschappen worden opgeheven. Per saldo wordt de kapitaalstorting door aflossing van interne leningen door andere groepsmaatschappijen geheel terugbetaald aan de toegelaten instelling. Er is dan ook geen sprake van dat er vermogen weglekt uit de sociale sector.

In 2020 heeft De Key met Loods 6 en met de Beurs van Berlage gesprekken gevoerd over de wijze waarop we ons belang kunnen afbouwen. Deze gesprekken hebben nog niet tot resultaten geleid.

De coronacrisis heeft financiële impact op het verdienmodel van de Beurs van Berlage. De Beurs van Berlage trekt in 2021 goedkope leningen aan als financiering van de verliezen op de exploitatie.  

In Driedee B.V. zijn de risico's verder afgenomen door de oplevering van het project Rieteiland Oost.

Zo werken we gestaag door aan een verbindingenstructuur met onderstaande blauwdruk.

Zie voor een overzicht van de juridische structuur per balansdatum de toelichting op de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening.

Financiële ondersteuning buitenlandse instellingen

In 2000 zijn in Suriname de Woningstichting Sekrepatu en in Nederland de Stichting Brasa opgericht. Brasa is het toezichthoudend orgaan van Sekrepatu. Het doel van de beide stichtingen is om een bijdrage te leveren aan de (volks)huisvesting in Suriname.

Met de herstructurering van haar leningenportefeuille en de herfinanciering via Stichting Financiering Sekrepatu (SFS) kon Sekrepatu vanaf 2016 zelfstandig verder en is de relatie met Sekrepatu vanuit Nederland beperkt tot de rol van toezichthouder (Brasa) en geldgever (SFS). Van beide stichtingen zijn de drie corporaties Rochdale, Stadgenoot en De Key bestuurder.

De vier gerealiseerde complexen van Sekrepatu dienen als hypothecaire zekerheid voor de SFS-lening van € 11 miljoen. Sekrepatu heeft in 2020 slechts gedeeltelijk aan haar rente- en aflossingsverplichtingen, inclusief handling fee jegens SFS kunnen voldoen. De tweede halfjaarstermijn 2019 en de eerste halfjaarstermijn 2020 is ontvangen. De tweede halfjaarstermijn 2020 is nog verschuldigd.

De restschuld van Sekrepatu aan SFS bedraagt ultimo 2020 € 9.985.000. Conform de leningafspraken met de houdstermaatschappijen van de woningcorporaties betaalt SFS een bedrag van € 85.000 aan elk van de houdstermaatschappijen, zijnde aflossing en rente over 2020. Het uitstaand schuldbedrag per houdstermaatschappij bedraagt ultimo 2020 € 3.450.000.

De economische situatie in Suriname ontwikkelt zich al langere tijd negatief en deze situatie is door de coronacrisis verder verslechterd. Het aantreden van de nieuwe regering medio 2020 heeft nog niet kunnen bijdragen aan een verbetering van de economie.

De netto huuropbrengsten ontwikkelen zich negatief ten gevolge van structurele leegstand die weliswaar iets is teruggedrongen ten opzichte van 2019. Voorts is er sprake van grotere betalingsachterstanden ten gevolge van koersdaling van de Surinaamse dollar (SRD). In 2020 is de nieuwe Huurwet in Suriname ingevoerd, waarin het huurders die hun inkomen in SRD ontvangen wordt toegestaan om de huur in de lokale valuta te betalen. Het valutarisico is hiermee verlegd naar Sekrepatu en heeft gevolgen voor de aflossingscapaciteit van Sekrepatu.

De geplande aflossingen volgens de tussen SFS en Sekrepatu afgesloten leningsovereenkomst zullen deels moeten worden uitgesteld. Mede om deze reden is een voorziening getroffen bij de houdstermaatschappijen van de corporaties. Over de samenwerking tussen Sekrepatu, Brasa en SFS op langere termijn wordt in 2021 het gesprek gestart tussen partijen.