Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Waardering en risico's

Voor de waardering van de verbindingen verwijzen wij naar de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening. In de jaarrekening is ook informatie over de voorwaarden voor verstrekte geldleningen en de verstrekte garanties opgenomen. Deze lichten we respectievelijk toe bij de post langlopende schulden en bij de niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen.

Vereniging van Eigenaren

We nemen deel in verschillende VvE’s. Een lijst van deze VvE’s en hun financiële positie is ter inzage beschikbaar op ons kantoor.

Deelname aan organisaties

Eind 2020 is De Key vertegenwoordigd in of aangesloten bij de volgende organisaties:

  • Aedes Vereniging van Woningcorporaties

  • Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

  • De Vernieuwde Stad

  • Stichting Kences

In deze organisaties vervullen we een rol zonder invloed van betekenis op de zeggenschap en hebben we geen financieel belang. De vertegenwoordiging hoeft dus niet als deelneming te worden geclassificeerd.