Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kwaliteit van de raad van commissarissen

Zelfevaluatie

Jaarlijks houdt de RvC een zelfevaluatie over zijn eigen functioneren, waarbij ook de onderlinge samenwerking in de RvC en de relatie tot het bestuur aan de orde komen. In december heeft de raad onder externe begeleiding het functioneren in 2020 geëvalueerd. Voorafgaand aan de zelfevaluatiesessie voerden commissarissen, bestuurder en directieleden een gesprek met de begeleider over het functioneren van de RvC en de samenwerking met de directie. Het resultaat van die gesprekken is weergegeven in een presentatie. Deze presentatie was de leidraad van het evaluatiegesprek waarin de RvC de onderlinge samenwerking, de interactie tijdens de vergaderingen en de samenwerking met de directie hebben besproken.

De RvC is positief over het eigen functioneren. Er komt een uniform beeld naar voren waarin de leden onafhankelijk van elkaar stellen dat de RvC in balans is, positief-kritisch toezicht houdt en onafhankelijk functioneert ten opzichte van de directie.

Er zijn ook verbeterpunten en aanbevelingen. De RvC-leden constateren dat de sparringpartnerrol in de reguliere vergadering beperkt blijft, in tegenstelling tot de commissies en de jaarlijkse heidag. Tijdens de zelfevaluatie is stilgestaan bij de relatie tussen de RvC, bestuur en directie en zijn aandachtspunten benoemd die nodig zijn voor een goede landing van de nieuwe bestuurder en de nieuwe RvC-leden.

Integriteit en onafhankelijkheid

De leden van de RvC voldoen aan de criteria voor onafhankelijkheid. Enkele commissarissen kunnen door hun beroep of nevenfuncties te maken krijgen met belangenverstrengeling in de zin van de Governancecode. Als dat nodig is, kunnen commissarissen gebruikmaken van hun verschoningsrecht; dan onthouden ze zich van een mening of stemming. Dit heeft zich in 2020 niet voorgedaan.

Permanente educatie

In het kader van de regels voor permanente educatie moet elke commissaris elke twee jaar minimaal 10 PE-punten halen. De leden van de RvC voldoen ruimschoots aan deze eis.

De Key faciliteert individuele opleidingen van commissarissen. In oktober 2020 heeft een gezamenlijke educatieactiviteit met andere Amsterdamse raden van commissarissen plaatsgevonden waarmee 2 PE-punten zijn behaald.

De commissarissen dragen ook bij aan de kennisontwikkeling van collega’s in het land door het verzorgen van onderdelen van leergangen en deelname aan werkgroepen van de VTW (vereniging van toezichthouders in woningcorporaties).

PE-punten van de leden van de raad van commissarissen

Naam

PE-punten 2020

PE-punten 2019

Totaal PE-punten
2019 - 2020

Hans Amman

9

13

22

Guusje ter Horst

10

3

13

Peter Ploegsma

4

10

14

Emile Spek

5

14

19

Ruth Kervezee

2

13

15

Esther Stomphorst

8

15

23